និមិត្តសញ្ញា tsplus

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

កម្មវិធីកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណ TSplus

សូមអានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមមុនពេលប្រើសូហ្វវែរដែលទាញយក។ ការប្រើប្រាស់សូហ្វវែរប្រសិនបើត្រូវបានទាញយកមានន័យថាអ្នកទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះហើយយល់ថាពួកគេនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ដោយស្របច្បាប់លើអ្នកនិងស្ថានីយសេវាកម្មបូក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬមិនចង់អោយពួកគេចងភ្ជាប់អ្នកអ្នកគួរតែលុបកម្មវិធីដែលទាញយកចេញពីឧបករណ៍ផ្ទុកណាមួយដែលវាផ្ទុក។

ភាពជាម្ចាស់

អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាសេវាកម្មស្ថានីយបន្ថែម ("អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ") គឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលេខ TSplus នៃសិទ្ធិចំណងជើងនិងចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះនិងកម្មវិធីសូហ្វវែរ TSplus ដែលបានទាញយកនិងកម្មវិធីកុំព្យួទ័រដែលមាននៅក្នុងទំរង់លេខកូដវត្ថុដែលអាចអានបានម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអមជាមួយ។ ឯកសាររួមជាមួយច្បាប់ចម្លងបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់ដោយមិនគិតពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬទម្រង់ដែលពួកគេអាចមាន (រួមបញ្ចូលទាំង“ កម្មវិធី”) ។ សូហ្វវែរនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងបទប្បញ្ញត្តិនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហើយកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះមិនបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចំពោះសូហ្វវែរមាតិកាឌីជីថលឬឯកសារបោះពុម្ពណាមួយដែលភ្ជាប់មកជាមួយទេប៉ុន្តែមានតែសិទ្ធិប្រើប្រាស់មានកំណត់និងការបន្តពូជមានកំណត់ដែលជា ដកហូតដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ។

អាជ្ញាប័ណ្ណផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ

អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកហើយអ្នកទទួលយកអាជ្ញាប័ណ្ណគ្មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សូហ្វវែរស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ។

Remote Desktop / ជំនួយពីចម្ងាយ

សូហ្វវែរនេះផ្ទុកនូវបច្ចេកវិទ្យា Remote Desktop (RDS) និងជំនួយពីចម្ងាយដែលអាចឱ្យ Software ឬកម្មវិធីដែលបានតំឡើងនៅលើម៉ាស៊ីនមេ TSplus (ភ្ជាប់មកជាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន) អាចចូលប្រើបានពីចម្ងាយពីឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចប្រើមុខងារ Remote Desktop (RDS) របស់សូហ្វវែរដើម្បីចូលប្រើឧបករណ៍មេពីឧបករណ៍ណាមួយបានផ្តល់ជូនអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណសូហ្វវែរដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ឧបករណ៍នោះ។ នៅពេលអ្នកកំពុងប្រើជំនួយពីចម្ងាយ (ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលផ្តល់មុខងារស្រដៀងគ្នាសម្រាប់គោលបំណងស្រដៀងគ្នា) អ្នកអាចចែករំលែកវេនជាមួយអ្នកប្រើផ្សេងទៀតដោយគ្មានការកំណត់លើចំនួននៃការភ្ជាប់ឧបករណ៍និងដោយមិនចាំបាច់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមសម្រាប់សូហ្វវែរ។ សម្រាប់កម្មវិធី Microsoft និងមិនមែន Microsoft អ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណអមជាមួយសូហ្វវែរដែលអាចប្រើបានឬទាក់ទងអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីកំណត់ថាតើការប្រើប្រាស់សូហ្វវែរដែលមាន Remote Desktop (RDS) ឬជំនួយពីចម្ងាយត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមឬអត់។

ការរក្សាសិទ្ធិ

សិទ្ធិទាំងអស់ដែលមិនបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដោយកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។

ការបង្ហាញ

កំណែសាកល្បងរបស់កម្មវិធីអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងវាយតម្លៃឬសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មិនមែនពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មអ្នកត្រូវទិញអាជ្ញាប័ណ្ណនៃសូហ្វវែរ TSplus ធម្មតា។

មិនមានការផ្តាច់

យល់និងយល់ព្រមថាអ្នកមិនត្រូវចំលងកម្មវិធីនេះទៅក្នុងទំរង់ដែលម៉ាស៊ីនអាចអានបានរឺព្រីនឯកសារបានទេលើកលែងតែប័ណ្ណសាររឺសំរាប់គោលបំណងបម្រុងទុកដោយអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយអ្នកក៏មិនត្រូវបំលែងវិស្វករការរុះរើការបំផ្លាញការបកប្រែបញ្ចូលចូលគ្នា កម្មវិធីកុំព្យួទ័រផ្សេងទៀតលាក់ឬលុបសេចក្តីជូនដំណឹងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬបើមិនដូច្នេះទេកែប្រែកម្មវិធី។

ផ្ទេរកម្មវិធី

អ្នកមិនត្រូវរក្សាសិទ្ធអំណាចផ្ទេរសិទ្ធផ្ទេរអាជ្ញាប័ណ្ណឬសូហ្វវែរឬសិទ្ធិណាមួយក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណឡើយ។ ការប៉ុនប៉ងបើមិនដូច្នេះទេដើម្បីធ្វើឱ្យមានមុខងារប្រគល់ឬផ្ទេរសិទ្ធិមុខងារឬកាតព្វកិច្ចណាមួយនៅទីនេះគឺទុកជាមោឃៈ។

បច្ចុប្បន្នភាពនិងកំណែថ្មី

ក្នុងករណីការធ្វើឱ្យទាន់សម័យឬកំណែថ្មីនៃសូហ្វវែរត្រូវបានបង្កើតឡើងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងកំណែថ្មីដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នកនៅពេលបង់ថ្លៃណាមួយ។ ប្រសិនបើសូហ្វវែរនេះត្រូវបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យហើយអាចរកបានសម្រាប់អ្នកអ្នកអាចប្រើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងការបញ្ចប់

កិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលបើកកញ្ចប់សូហ្វវែរឬការប្រើប្រាស់ដំបូងរបស់វាប្រសិនបើបានទាញយកហើយត្រូវបន្តសម្រាប់រយៈពេលដប់ (១០) ឆ្នាំលុះត្រាតែបានបញ្ចប់មុននេះស្របតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៅទីនេះ។ អ្នកអាចបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះនៅពេលណាក៏បានដោយលុបកម្មវិធីចេញហើយបន្ទាប់មកប្រគល់កម្មវិធីនិងច្បាប់ចម្លងទាំងអស់មកវិញហើយដកស្រង់ពីទីនោះពីអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

ការប្រើប្រាស់ច្រើន

អ្នកមិនគួរប្រើសូហ្វវែរនៅលើកុំព្យួទ័រពីររឺច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ សម្រាប់កុំព្យូទ័រនីមួយៗដែលអ្នកតំឡើងកម្មវិធីអ្នកត្រូវទិញអាជ្ញាប័ណ្ណដាច់ដោយឡែក។ អាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងកុំព្យូទ័រដែលកម្មវិធីត្រូវបានតំឡើង។ ក្នុងករណីដែលអ្នកទទួលបានកុំព្យួទ័រថ្មីអ្នកត្រូវតែលុបកម្មវិធីចេញពីកុំព្យូទ័រមុនពេលប្រើសូហ្វវែរនៅលើកុំព្យួទ័រថ្មី។

ជួលកម្មវិធី

អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើសូហ្វវែរនៅលើប្រព័ន្ធដែលបានជួលឱ្យអតិថិជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនផ្លាស់ប្តូរច្បាប់អំពីការប្រើប្រាស់ច្រើនទេ។ សម្រាប់កុំព្យូទ័រនីមួយៗ (ដែលបានជួល) ដែលអ្នកដំឡើងកម្មវិធីអ្នកត្រូវទិញអាជ្ញាប័ណ្ណដាច់ដោយឡែក។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើន

អ្នកអាចទទួលបានកម្មវិធីនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកច្រើនជាងមួយ។ អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ផ្ទុកតែមួយនៅលើកុំព្យូទ័រតែមួយ។ អ្នកមិនអាចប្រើថតចម្លងបញ្ជូនបន្តជួលជួលលក់ឱ្យផ្ទេរឬផ្ទេរឧបករណ៍ផ្ទុកផ្សេងទៀតទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀតឬកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀត។

ដូចជា

កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន "ដោយ" ដោយគ្មានការធានានៃប្រភេទណាមួយទាំងការបង្ហាញឬបង្កប់ដោយរួមមានប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការធានាដែលបញ្ជាក់អំពីការធ្វើជំនួញនិងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមិនធានាថាមុខងារដែលមាននៅក្នុងសូហ្វវែរនឹងបំពេញតាមតំរូវការរបស់អ្នករឺប្រតិបត្ដិការរបស់សូហ្វវែរនឹងមិនមានការរំខានឬមានកំហុសឡើយ។ ប្រទេសខ្លះមិនអនុញ្ញាតិអោយមានការបដិសេធនូវការធានាដែលជាប់ទាក់ទងនោះទេដូច្នេះការបដិសេធខាងលើមិនអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកបានទេ។ ការធានានេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាក់លាក់ហើយអ្នកក៏អាចមានសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ។

គ្មានការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ឬហាមឃាត់

ជាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សូហ្វវែររបស់អ្នកអ្នកនឹងមិនប្រើសូហ្វវែរសម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលខុសច្បាប់ឬហាមឃាត់ដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងនេះឡើយ។ អ្នកមិនអាចប្រើសូហ្វវែរតាមរបៀបណាដែលជាការបំពានច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានឡើយ។

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីណាក៏ដោយអ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលរួមមានការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញការខាតបង់ប្រាក់សន្សំឬការខូចខាតពិសេសណាមួយដែលអាចកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សូហ្វវែរទោះបីជាអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬអ្នកចែកចាយដែលមានការអនុញ្ញាតមាន។ ត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះឬសម្រាប់ការទាមទារណាមួយរបស់ភាគីផ្សេងទៀត។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកឬតតិយជនផ្សេងទៀតចំពោះការខាតបង់ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការទាមទារការទាមទារឬសកម្មភាពដែលកើតឡើងឬទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវលើសពីថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអ្នកបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឡើយ។ និងការប្រើប្រាស់សូហ្វវែរនេះ។

កិច្ចព្រមព្រៀង

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតជាការយល់ដឹងទាំងមូលរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីហើយដកហូតនិងជំនួសរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងពីមុនដោយផ្ទាល់មាត់ឬសរសេររវាងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងអ្នកហើយត្រូវបានបម្រុងទុកជាការបង្ហាញចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។ វានឹងមិនត្រូវបានកែប្រែឬកែប្រែទេលើកលែងតែលិខិតសរសេរដោយនិយោជិកតំណាងនៃអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយយោងជាពិសេសទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានអាទិភាពជាងឯកសារផ្សេងទៀតដែលអាចមានជម្លោះ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអានល័ក្ខខ័ណ្ឌអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីសូហ្វវែរទាំងនេះយល់ពីពួកគេហើយយល់ព្រមគោរពតាមពួកគេ។