TSplus Umowa licencyjna na oprogramowanie

Przed rozpoczęciem korzystania z pobranego oprogramowania TSplus należy zapoznać się z poniższymi warunkami. Korzystanie z oprogramowania, jeśli zostało pobrane, oznacza akceptację niniejszych warunków i zrozumienie, że będą one prawnie wiążące dla Ciebie i dla Terminal Service Plus. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub nie chcesz, aby były dla Ciebie wiążące, powinieneś usunąć pobrane oprogramowanie z dowolnego nośnika pamięci, na którym jest ono przechowywane.

Własność

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że Terminal Service Plus („licencjodawca”) jest właścicielem TSplus wszelkich praw, tytułów i udziałów w pobranym oprogramowaniu TSplus i zawartych w nim programach komputerowych w postaci kodu wynikowego do odczytu maszynowego, a także towarzyszącego mu użytkownika dokumentacji wraz ze wszystkimi jej późniejszymi kopiami, niezależnie od nośnika lub formy, w jakiej mogą istnieć (łącznie „oprogramowanie”). Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami traktatów międzynarodowych, a niniejsza umowa licencyjna nie przenosi na użytkownika żadnych udziałów w oprogramowaniu, treściach cyfrowych ani towarzyszących materiałach drukowanych, a jedynie ograniczone prawo do użytkowania i ograniczonej reprodukcji, które jest odwoływalne zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej.

Licencja Udzielenie licencji

Licencjodawca niniejszym udziela niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy, a użytkownik je akceptuje.

Pulpit zdalny/Pomoc zdalna

Oprogramowanie zawiera technologie Remote Desktop (RDS) i Pomocy Zdalnej, które umożliwiają zdalny dostęp do Oprogramowania lub aplikacji zainstalowanych na serwerze TSplus (zwanym dalej Urządzeniem Hosta) z innych Urządzeń. Użytkownik może korzystać z funkcji Remote Desktop (RDS) Oprogramowania w celu uzyskania dostępu do Urządzenia hosta z dowolnego Urządzenia, pod warunkiem nabycia oddzielnej licencji na Oprogramowanie dla tego Urządzenia. Korzystając z Pomocy Zdalnej (lub innego oprogramowania zapewniającego podobną funkcjonalność w podobnym celu) możesz współdzielić Sesję z innymi użytkownikami bez ograniczenia liczby połączeń Urządzenia i bez nabywania dodatkowych licencji na Oprogramowanie. W przypadku aplikacji firmy Microsoft i firm innych niż Microsoft należy zapoznać się z umową licencyjną dołączoną do odpowiedniego oprogramowania lub skontaktować się z odpowiednim licencjodawcą, aby ustalić, czy korzystanie z oprogramowania z Remote Desktop (RDS) lub Pomoc zdalna jest dozwolone bez dodatkowej licencji.

Zastrzeżenie praw

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszej umowie licencyjnej, są niniejszym zastrzeżone przez licencjodawcę.

Próbny

Wersja demonstracyjna oprogramowania może być używana wyłącznie do celów ewaluacyjnych lub do użytku niekomercyjnego. W przypadku użytku komercyjnego wymagany jest zakup licencji normalnej wersji oprogramowania TSplus.

Bez demontażu

Rozumie się i uzgodniono, że nie będziesz kopiować programu do jakiejkolwiek postaci czytelnej maszynowo lub drukowanej, z wyjątkiem celów archiwizacji lub tworzenia kopii zapasowych zgodnie z warunkami niniejszej umowy, ani nie będziesz odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, deasemblować, tłumaczyć, łączyć w innego programu komputerowego, zasłaniać lub usuwać informację o prawach autorskich licencjodawcy lub w inny sposób modyfikować oprogramowanie.

Przeniesienie oprogramowania

Użytkownik nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić licencji lub oprogramowania ani żadnych praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody licencjodawcy. Wszelkie próby udzielenia sublicencji, cesji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w inny sposób są nieważne.

Aktualizacje i nowe wersje

W przypadku opracowania aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania, licencjodawca może, według własnego uznania, udostępnić użytkownikowi takie aktualizacje i nowe wersje po uiszczeniu wszelkich wymaganych opłat. Jeśli oprogramowanie zostanie zaktualizowane i udostępnione użytkownikowi, możesz korzystać z aktualizacji oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej.

Warunki i wypowiedzenie

Niniejsza umowa licencyjna wchodzi w życie z chwilą otwarcia pakietu oprogramowania lub jego pierwszego użycia po pobraniu i obowiązuje przez okres dziesięciu (10) lat, o ile nie zostanie wcześniej rozwiązana zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie. Możesz rozwiązać niniejszą umowę licencyjną w dowolnym momencie poprzez odinstalowanie oprogramowania, a następnie zwrócenie oprogramowania i wszystkich jego kopii oraz wyciągów od licencjodawcy.

Wielokrotnego użytku

Nie możesz używać oprogramowania na dwóch lub więcej komputerach jednocześnie. Dla każdego komputera, na którym instalujesz oprogramowanie, musisz zakupić oddzielną licencję. Licencja jest powiązana z komputerem, na którym jest zainstalowane oprogramowanie. W przypadku nabycia nowego komputera należy odinstalować oprogramowanie z poprzedniego komputera przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania na nowym komputerze.

Wynajem oprogramowania

Możesz używać oprogramowania na systemach wynajmowanych swoim klientom. Nie zmienia to jednak zasady dotyczącej wielokrotnego użytku; dla każdego (wypożyczonego) komputera, na którym instalujesz oprogramowanie, musisz zakupić oddzielną licencję.

Wiele mediów

Oprogramowanie można otrzymać na więcej niż jednym nośniku pamięci. Możesz używać tylko jednego nośnika na jednym komputerze. Nie możesz używać, kopiować, transmitować, wynajmować, wynajmować, sprzedawać, przypisywać ani w inny sposób przekazywać innego nośnika innemu użytkownikowi lub innemu komputerowi.

Jak jest

Program jest dostarczany „taki, jaki jest” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje zawarte w oprogramowaniu spełnią wymagania użytkownika ani że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a także inne prawa, które różnią się w zależności od kraju.

Żadnego niezgodnego z prawem lub zabronionego użycia

Warunkiem korzystania z oprogramowania jest nieużywanie oprogramowania do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki i uwagi. Użytkownik nie może korzystać z oprogramowania w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa.

Granice odpowiedzialnosci

W żadnym wypadku licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi utracone zyski, utracone oszczędności lub inne specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca lub jego autoryzowany sprzedawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub o roszczeniach ze strony jakiejkolwiek innej strony. W każdym przypadku łączna odpowiedzialność licencjodawcy wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jakichkolwiek roszczeń, żądań lub działań wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych nie przekroczy opłaty licencyjnej uiszczonej przez użytkownika na rzecz licencjodawcy za licencję i korzystania z tego oprogramowania.

Porozumienie

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia stron dotyczącego licencji na oprogramowanie oraz unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, ustne lub pisemne, między licencjodawcą a użytkownikiem i ma stanowić ostateczny wyraz umowy. Nie wolno jej modyfikować ani poprawiać, chyba że w formie pisemnej podpisanej przez przedstawiciela pracownika licencjodawcy i odnoszącej się konkretnie do niniejszej umowy. Niniejsza umowa ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami, które mogą być z nią sprzeczne. Niniejszym potwierdzasz, że przeczytałeś te warunki licencji na oprogramowanie, zrozumiałeś je i zgadzasz się na ich przestrzeganie.