logo tsplus

Syarat penggunaan

Perisian perjanjian lesen TSplus

Sila baca terma dan syarat berikut sebelum menggunakan perisian yang dimuat turun TSplus. Menggunakan perisian, jika dimuat turun, bermakna anda menerima terma dan syarat ini dan memahami bahawa ia akan mengikat anda secara sah dan Terminal Service Plus. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, atau tidak mahu ia mengikat anda, anda harus memadamkan perisian yang dimuat turun daripada mana-mana media storan yang disimpan padanya.

Pemilikan

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Terminal Service Plus ("pemberi lesen") ialah pemilik TSplus semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada perisian TSplus yang dimuat turun dan program komputer yang terkandung di dalamnya dalam bentuk kod objek yang boleh dibaca mesin serta pengguna yang disertakan. dokumentasi bersama-sama dengan semua salinan berikutnya, tanpa mengira media atau bentuk di mana ia mungkin wujud (secara kolektif "perisian"). Perisian ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan peruntukan perjanjian antarabangsa, dan perjanjian lesen ini tidak menyampaikan kepada anda apa-apa kepentingan dalam atau kepada perisian, kandungan digital, atau mana-mana bahan bercetak yang disertakan, tetapi hanya hak penggunaan terhad dan pengeluaran semula terhad yang boleh dibatalkan mengikut terma perjanjian lesen ini.

Lesen Pemberian lesen

Pemberi lesen dengan ini memberikan, dan anda menerima, lesen bukan eksklusif untuk menggunakan perisian mengikut terma perjanjian ini.

Remote Desktop/Bantuan Jauh

Perisian ini mengandungi teknologi Remote Desktop (RDS) dan Bantuan Jauh yang membolehkan Perisian atau aplikasi yang dipasang pada pelayan TSplus (selepas ini dirujuk sebagai Peranti Hos) diakses dari jauh daripada Peranti lain. Anda boleh menggunakan ciri Remote Desktop (RDS) Perisian untuk mengakses Peranti Hos daripada mana-mana Peranti, dengan syarat anda memperoleh lesen Perisian yang berasingan untuk Peranti tersebut. Apabila anda menggunakan Bantuan Jauh (atau perisian lain yang menyediakan kefungsian serupa untuk tujuan yang sama) anda boleh berkongsi Sesi dengan pengguna lain tanpa sebarang had pada bilangan sambungan Peranti dan tanpa memperoleh lesen tambahan untuk Perisian. Untuk aplikasi Microsoft dan bukan Microsoft, anda harus merujuk perjanjian lesen yang mengiringi perisian yang berkenaan atau menghubungi pemberi lesen yang berkenaan untuk menentukan sama ada penggunaan perisian dengan Remote Desktop (RDS) atau Bantuan Jauh dibenarkan tanpa lesen tambahan.

Tempahan hak

Semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda oleh perjanjian lesen ini adalah dengan ini terpelihara oleh pemberi lesen.

Demo

Versi Demo perisian hanya boleh digunakan untuk tujuan penilaian atau untuk kegunaan bukan komersial. Dalam kes penggunaan komersial, anda dikehendaki membeli lesen versi biasa perisian TSplus.

Tiada pembongkaran

Difahamkan dan dipersetujui bahawa anda tidak boleh menyalin atur cara ke dalam mana-mana borang yang boleh dibaca atau dicetak oleh mesin kecuali untuk arkib atau untuk tujuan sandaran menurut terma perjanjian ini, dan anda juga tidak boleh membuat kejuruteraan terbalik, menyahhimpun, membuka, menterjemah, bergabung ke dalam atur cara komputer lain, mengaburkan atau mengalih keluar notis hak cipta pemberi lesen atau mengubah suai perisian tersebut.

Pemindahan perisian

Anda tidak boleh mensublesenkan, menyerahkan atau memindahkan lesen atau perisian atau sebarang hak di bawah perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis daripada pemberi lesen terlebih dahulu. Sebarang percubaan untuk mensublesenkan, menyerahkan atau memindahkan mana-mana hak, kewajipan atau kewajipan di bawah ini adalah tidak sah.

Kemas kini dan versi baharu

Sekiranya kemas kini atau versi baharu perisian dibangunkan, pemberi lesen boleh, mengikut budi bicaranya, membuat kemas kini dan versi baharu sedemikian tersedia kepada anda setelah membayar sebarang yuran yang diperlukan. Jika perisian dikemas kini dan disediakan untuk anda, anda boleh menggunakan kemas kini perisian mengikut terma dan syarat perjanjian lesen ini.

Terma dan penamatan

Perjanjian lesen ini berkuat kuasa apabila anda membuka pakej perisian, atau penggunaan awalnya jika dimuat turun, dan akan berterusan untuk tempoh sepuluh (10) tahun melainkan ditamatkan lebih awal mengikut terma di sini. Anda boleh menamatkan perjanjian lesen ini pada bila-bila masa dengan menyahpasang perisian, diikuti dengan memulangkan perisian dan semua salinannya dan ekstrak di sana daripada pemberi lesen.

Pelbagai kegunaan

Anda tidak boleh menggunakan perisian pada dua atau lebih komputer secara serentak. Untuk setiap komputer di mana anda memasang perisian, anda perlu membeli lesen berasingan. Lesen terikat pada komputer di mana perisian dipasang. Sekiranya anda memperoleh komputer baharu, anda mesti menyahpasang perisian daripada komputer sebelumnya sebelum menggunakan perisian pada komputer baharu.

Penyewaan perisian

Anda dibenarkan menggunakan perisian pada sistem yang disewakan kepada pelanggan anda sendiri. Walau bagaimanapun, ini tidak mengubah peraturan tentang Penggunaan Pelbagai; untuk setiap komputer (disewa) di mana anda memasang perisian, anda perlu membeli lesen berasingan.

Pelbagai media

Anda mungkin menerima perisian dalam lebih daripada satu medium storan. Anda hanya boleh menggunakan satu medium pada satu komputer. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, menghantar, memajak, menyewa, menjual, menyerahkan atau sebaliknya memindahkan medium lain kepada pengguna lain atau komputer lain.

Seperti yang ada

Program ini disediakan "seadanya" tanpa sebarang jenis waranti, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Pemberi Lesen tidak menjamin bahawa fungsi yang terkandung dalam perisian akan memenuhi keperluan anda atau operasi perisian tidak akan terganggu atau bebas ralat. Sesetengah negara tidak membenarkan pengecualian waranti tersirat, jadi pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda. Waranti ini memberi anda hak undang-undang khusus, dan anda juga mungkin mempunyai hak lain yang berbeza dari satu negara ke negara.

Tiada penggunaan yang menyalahi undang-undang atau dilarang

Sebagai syarat penggunaan perisian anda, anda tidak akan menggunakan perisian untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma, syarat dan notis ini. Anda tidak boleh menggunakan perisian dalam sebarang cara yang melanggar undang-undang yang berkenaan.

Had liabiliti

Walau apa pun, pemberi lesen tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan, atau kerosakan khas, sampingan atau berbangkit lain yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perisian walaupun jika pemberi lesen atau peniaga yang diberi kuasa telah telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut, atau untuk sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak lain. Dalam apa jua keadaan, liabiliti kumulatif pemberi lesen kepada anda atau mana-mana pihak ketiga yang lain untuk apa-apa kerugian atau kerosakan akibat daripada sebarang tuntutan, tuntutan atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini hendaklah tidak melebihi yuran lesen yang anda bayar kepada pemberi lesen untuk lesen itu. dan penggunaan perisian ini.

Perjanjian

Perjanjian ini membentuk keseluruhan pemahaman pihak-pihak yang berkaitan dengan lesen perisian, dan membatalkan dan menggantikan semua perjanjian terdahulu, lisan atau bertulis, antara pemberi lesen dan anda, dan bertujuan sebagai ungkapan terakhir perjanjian. Ia tidak boleh diubah suai atau dipinda kecuali dalam tulisan yang ditandatangani oleh wakil pekerja pemberi lesen, dan secara khusus merujuk kepada perjanjian ini. Perjanjian ini hendaklah diutamakan daripada mana-mana dokumen lain yang mungkin bercanggah dengannya. Anda dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca terma dan syarat lesen program perisian ini, memahaminya, dan bersetuju untuk terikat dengannya.