logo tsplus

Gebruiksvoorwaarden

TSplus licentieovereenkomst software

Lees de volgende voorwaarden en bepalingen voordat u de gedownloade TSplus-software gebruikt. Het gebruik van de software, indien gedownload, betekent dat u deze algemene voorwaarden accepteert en begrijpt dat ze juridisch bindend zijn voor u en Terminal Service Plus. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, of niet wilt dat ze voor u bindend zijn, moet u de gedownloade software verwijderen van elk opslagmedium waarop deze is opgeslagen.

Eigendom

U erkent en gaat ermee akkoord dat Terminal Service Plus ("licentiegever") de TSplus-eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en op de gedownloade TSplus-software en de computerprogramma's daarin in machineleesbare objectcodevorm, evenals de begeleidende gebruiker documentatie samen met alle daaropvolgende kopieën ervan, ongeacht de media of vorm waarin ze kunnen bestaan (gezamenlijk de "software"). De software wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen, en deze licentieovereenkomst geeft u geen enkel belang in of voor de software, digitale inhoud of begeleidend gedrukt materiaal, maar slechts een beperkt gebruiksrecht en beperkte reproductie die is herroepbaar in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

Licentie Verlenen van licentie

Licentiegever verleent hierbij, en u accepteert, een niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Remote Desktop/hulp op afstand

De Software bevat technologieën voor Remote Desktop (RDS) en Hulp op afstand waarmee de Software of toepassingen die op de TSplus-server zijn geïnstalleerd (hierna hostapparaat genoemd) op afstand toegankelijk zijn vanaf andere apparaten. U mag de Remote Desktop (RDS)-functie van de Software gebruiken om vanaf elk Apparaat toegang te krijgen tot het Hostapparaat, op voorwaarde dat u een afzonderlijke Softwarelicentie voor dat Apparaat aanschaft. Wanneer u Hulp op afstand gebruikt (of andere software die vergelijkbare functionaliteit biedt voor een soortgelijk doel), mag u een Sessie delen met andere gebruikers zonder enige beperking op het aantal Apparaatverbindingen en zonder aanvullende licenties voor de Software te verwerven. Voor Microsoft- en niet-Microsoft-toepassingen dient u de licentieovereenkomst te raadplegen die bij de toepasselijke software is geleverd of contact op te nemen met de toepasselijke licentiegever om te bepalen of het gebruik van de software met Remote Desktop (RDS) of Hulp op afstand is toegestaan zonder een aanvullende licentie.

Voorbehoud van rechten

Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend door deze licentieovereenkomst, zijn hierbij voorbehouden aan de licentiegever.

Demo

De demoversie van de software mag alleen worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden of voor niet-commercieel gebruik. Bij commercieel gebruik moet u een licentie kopen voor de normale versie van de TSplus-software.

Geen demontage

Het is duidelijk en overeengekomen dat u het programma niet in een machineleesbare of gedrukte vorm zult kopiëren, behalve voor archivering of voor back-updoeleinden in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, noch zult u reverse-engineeren, decompileren, demonteren, vertalen, samenvoegen in een ander computerprogramma, de copyrightvermelding van de licentiegever onleesbaar maken of verwijderen of de software op een andere manier wijzigen.

Overdracht van software

U mag de licentie of de software of rechten onder deze overeenkomst niet in sublicentie geven, toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. Elke poging om de rechten, plichten of verplichtingen hieronder in sublicentie te geven, toe te wijzen of over te dragen, is nietig.

Updates en nieuwe versies

In het geval dat updates of nieuwe versies van de software worden ontwikkeld, kan de licentiegever, naar eigen goeddunken, dergelijke updates en nieuwe versies aan u beschikbaar stellen tegen betaling van de vereiste vergoedingen. Als de software is bijgewerkt en aan u beschikbaar is gesteld, mag u de software-update gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

Voorwaarden en beëindiging

Deze licentieovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat u het softwarepakket opent, of het eerste gebruik ervan, indien gedownload, en duurt een periode van tien (10) jaar, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met de hierin vermelde voorwaarden. U kunt deze licentieovereenkomst op elk moment beëindigen door de software te verwijderen, gevolgd door het retourneren van de software en alle kopieën daarvan en uittreksels daarvan van de licentiegever.

Meervoudig gebruik

U mag de software niet op twee of meer computers tegelijk gebruiken. Voor elke computer waarop u de software installeert, dient u een aparte licentie aan te schaffen. De licentie is gebonden aan de computer waarop de software is geïnstalleerd. Als u een nieuwe computer aanschaft, moet u de software van de vorige computer verwijderen voordat u de software op de nieuwe computer gebruikt.

Verhuur van software

U mag de software gebruiken op systemen die zijn verhuurd aan uw eigen klanten. Dit verandert echter niets aan de regel over Meervoudig Gebruik; voor elke (gehuurde) computer waarop u de software installeert, dient u een aparte licentie aan te schaffen.

meerdere media

Het is mogelijk dat u de software op meer dan één opslagmedium ontvangt. U mag slechts één medium op één enkele computer gebruiken. U mag het andere medium niet gebruiken, kopiëren, verzenden, leasen, verhuren, verkopen, toewijzen of anderszins overdragen aan een andere gebruiker of een andere computer.

zoals het is

Het programma wordt geleverd "zoals het is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Licentiegever garandeert niet dat de functies in de software aan uw vereisten zullen voldoen of dat de werking van de software ononderbroken of foutloos zal zijn. Sommige landen staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van land tot land verschillen.

Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de software, zult u de software niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. U mag de software niet gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen of andere speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de software te gebruiken, zelfs als de licentiegever of zijn geautoriseerde dealer op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor enige claim door een andere partij. In elk geval zal de cumulatieve aansprakelijkheid van de licentiegever jegens u of enige andere derde partij voor enig verlies of schade als gevolg van claims, eisen of acties die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst niet hoger zijn dan de licentievergoeding die u aan de licentiegever voor de licentie hebt betaald en gebruik van deze software.

Overeenkomst

Deze overeenkomst vormt het volledige begrip van de partijen met betrekking tot de licentie van de software, en herroept en vervangt alle eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen de licentiegever en u, en is bedoeld als een definitieve uitdrukking van de overeenkomst. Het mag niet worden gewijzigd of gewijzigd, behalve in een schriftelijk document dat is ondertekend door een vertegenwoordiger van de licentiegever en waarin specifiek wordt verwezen naar deze overeenkomst. Deze overeenkomst prevaleert boven alle andere documenten die daarmee in strijd kunnen zijn. U erkent hierbij dat u deze licentievoorwaarden voor softwareprogramma's hebt gelezen, ze begrijpt en ermee instemt eraan gebonden te zijn.