NET-kop
TSplus Softwarelicentieovereenkomst

Lees de volgende algemene voorwaarden voordat u TSplus gedownloade software gebruikt. Het gebruik van de software, indien gedownload, betekent dat u deze algemene voorwaarden accepteert en begrijpt dat deze juridisch bindend zijn voor u en Terminal Service Plus. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, of niet wilt dat deze voor u bindend zijn, dient u de gedownloade software te verwijderen van elk opslagmedium waarop deze is opgeslagen.

Eigendom

U erkent en stemt ermee in dat Terminal Service Plus ("licentiegever") de TSplus-eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en op de gedownloade TSplus-software en de computerprogramma's die daarin zijn opgenomen in machineleesbare objectcodevorm, evenals de bijbehorende gebruiker documentatie samen met alle volgende kopieën daarvan, ongeacht de media of vorm waarin ze bestaan (gezamenlijk de "software"). De software wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen, en deze licentieovereenkomst geeft u geen interesse in of voor de software, digitale inhoud of begeleidende gedrukte materialen, maar alleen een beperkt gebruiksrecht en beperkte reproductie die is herroepbaar in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

Licentie Toekenning van licentie

Licentiegever verleent hierbij, en u accepteert, een niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Extern bureaublad/hulp op afstand

De Software bevat Remote Desktop- (RDS) en Hulp op afstand-technologieën waarmee de Software of toepassingen die zijn geïnstalleerd op de TSplus-server (hierna Hostapparaat genoemd) op afstand toegankelijk zijn vanaf andere Apparaten. U mag de Remote Desktop (RDS)-functie van de Software gebruiken om vanaf elk Apparaat toegang te krijgen tot het Hostapparaat, op voorwaarde dat u een afzonderlijke Softwarelicentie voor dat Apparaat aanschaft. Wanneer u Hulp op afstand gebruikt (of andere software die vergelijkbare functionaliteit biedt voor een vergelijkbaar doel), mag u een Sessie delen met andere gebruikers zonder enige beperking op het aantal Apparaatverbindingen en zonder aanvullende licenties voor de Software aan te schaffen. Voor Microsoft- en niet-Microsoft-applicaties dient u de licentieovereenkomst te raadplegen die bij de toepasselijke software wordt geleverd of contact op te nemen met de toepasselijke licentiegever om te bepalen of het gebruik van de software met Remote Desktop (RDS) of Hulp op afstand is toegestaan zonder een aanvullende licentie.

Voorbehoud van rechten

Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze licentieovereenkomst aan u worden verleend, zijn hierbij voorbehouden aan de licentiegever.

Demo

De demoversie van de software mag alleen worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden of voor niet-commercieel gebruik. Bij commercieel gebruik dient u een licentie van de normale versie van de TSplus-software aan te schaffen.

Geen demontage

Het is duidelijk en overeengekomen dat u het programma niet zult kopiëren naar een machineleesbare of gedrukte vorm, behalve voor archivering of voor back-updoeleinden in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, noch zult u reverse-engineeren, decompileren, demonteren, vertalen, samenvoegen in een ander computerprogramma, de copyrightvermelding van de licentiegever onleesbaar maken of verwijderen of de software anderszins wijzigen.

Overdracht van programmatuur

U mag de licentie of de software of enige rechten onder deze overeenkomst niet in sublicentie geven, toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. Elke poging om een van de rechten, plichten of verplichtingen hieronder in sublicentie te geven, toe te wijzen of over te dragen, is nietig.

Updates en nieuwe versies

In het geval dat er updates of nieuwe versies van de software worden ontwikkeld, kan de licentiegever naar eigen goeddunken dergelijke updates en nieuwe versies aan u beschikbaar stellen tegen betaling van de vereiste vergoedingen. Als de software is bijgewerkt en aan u beschikbaar is gesteld, mag u de software-update gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

Voorwaarden en beëindiging

Deze licentieovereenkomst gaat in op het moment dat u het softwarepakket opent, of bij het eerste gebruik ervan indien gedownload, en heeft een looptijd van tien (10) jaar, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met de hierin vermelde voorwaarden. U kunt deze licentieovereenkomst te allen tijde beëindigen door de software te verwijderen en vervolgens de software en alle kopieën daarvan en uittreksels terug te sturen naar de licentiegever.

Meervoudig gebruik

U mag de software niet op twee of meer computers tegelijk gebruiken. Voor elke computer waarop u de software installeert, dient u een aparte licentie aan te schaffen. De licentie is gebonden aan de computer waarop de software is geïnstalleerd. Als u een nieuwe computer aanschaft, moet u de software van de vorige computer verwijderen voordat u de software op de nieuwe computer gebruikt.

Verhuur van software

U mag de software gebruiken op systemen die u verhuurt aan uw eigen klanten. Dit verandert echter niets aan de regel over Meervoudig Gebruik; voor elke (gehuurde) computer waarop u de software installeert, dient u een aparte licentie aan te schaffen.

meerdere media

U kunt de software op meer dan één opslagmedium ontvangen. U mag slechts één medium op één computer gebruiken. U mag het andere medium niet gebruiken, kopiëren, verzenden, leasen, verhuren, verkopen, toewijzen of anderszins overdragen aan een andere gebruiker of een andere computer.

zoals het is

Het programma wordt geleverd "zoals het is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Licentiegever garandeert niet dat de functies in de software aan uw vereisten zullen voldoen of dat de werking van de software ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Sommige landen staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van land tot land verschillen.

Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de software geldt dat u de software niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. U mag de software niet gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wetten.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen of andere speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de software te gebruiken, zelfs als de licentiegever of zijn geautoriseerde dealer op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor enige claim door een andere partij. In elk geval zal de cumulatieve aansprakelijkheid van de licentiegever jegens u of een andere derde partij voor verlies of schade als gevolg van claims, eisen of acties die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst niet hoger zijn dan de licentievergoeding die u aan de licentiegever heeft betaald voor de licentie. en gebruik van deze software.

Overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de volledige afspraak tussen de partijen met betrekking tot de licentie van de software en herroept en vervangt alle eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen de licentiegever en u, en is bedoeld als een definitieve uitdrukking van de overeenkomst. Het mag niet worden gewijzigd of gewijzigd behalve in een schriftelijk document dat is ondertekend door een representatieve werknemer van de licentiegever en waarin specifiek naar deze overeenkomst wordt verwezen. Deze overeenkomst heeft voorrang op alle andere documenten die daarmee in strijd kunnen zijn. U erkent hierbij dat u deze licentievoorwaarden voor softwareprogramma's hebt gelezen, begrijpt en ermee instemt hieraan gebonden te zijn.