TSplus Programvarelisensavtale

Vennligst les følgende vilkår og betingelser før du bruker TSplus nedlastet programvare. Bruk av programvaren, hvis den er lastet ned, betyr at du godtar disse vilkårene og betingelsene og forstår at de vil være juridisk bindende for deg og Terminal Service Plus. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene og betingelsene, eller ikke ønsker at de skal være bindende for deg, bør du slette den nedlastede programvaren fra ethvert lagringsmedium som den er lagret på.

Eie

Du erkjenner og godtar at Terminal Service Plus ("lisensgiver") er TSplus-eieren av alle rettigheter, tittel og interesser i og til den nedlastede TSplus-programvaren og dataprogrammene som finnes deri i maskinlesbar objektkodeform, samt den medfølgende brukeren dokumentasjon sammen med alle etterfølgende kopier av den, uavhengig av media eller form de kan eksistere i (samlet "programvaren"). Programvaren er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale traktatbestemmelser, og denne lisensavtalen gir deg ingen interesse i eller til programvaren, digitalt innhold eller medfølgende trykt materiale, men kun en begrenset bruksrett og begrenset reproduksjon som er kan tilbakekalles i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen.

Lisens Tildeling av lisens

Lisensgiver gir herved, og du aksepterer, en ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

Eksternt skrivebord/fjernhjelp

Programvaren inneholder Remote Desktop (RDS) og fjernhjelpsteknologier som gjør at programvaren eller applikasjonene som er installert på TSplus-serveren (heretter referert til som en vertsenhet) kan fås ekstern tilgang fra andre enheter. Du kan bruke programvarens Remote Desktop (RDS) funksjon for å få tilgang til vertsenheten fra en hvilken som helst enhet, forutsatt at du anskaffer en separat programvarelisens for den enheten. Når du bruker fjernhjelp (eller annen programvare som gir lignende funksjonalitet for et lignende formål), kan du dele en økt med andre brukere uten noen begrensning på antall enhetstilkoblinger og uten å anskaffe ytterligere lisenser for programvaren. For applikasjoner fra Microsoft og ikke-Microsoft bør du konsultere lisensavtalen som følger med gjeldende programvare eller kontakte gjeldende lisensgiver for å finne ut om bruk av programvaren med Remote Desktop (RDS) eller fjernhjelp er tillatt uten tilleggslisens.

Forbehold av rettigheter

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne lisensavtalen er herved reservert av lisensgiver.

Demo

Demoversjonen av programvaren kan kun brukes til evalueringsformål eller til ikke-kommersiell bruk. Ved kommersiell bruk må du kjøpe en lisens for normalversjonen av TSplus-programvaren.

Ingen demontering

Det er forstått og avtalt at du ikke skal kopiere programmet til noen maskinlesbar eller trykt form unntatt for arkivering eller for sikkerhetskopiering i samsvar med vilkårene i denne avtalen, og du skal heller ikke reversere, dekompilere, demontere, oversette, slå sammen til et annet dataprogram, skjule eller fjerne lisensgivers opphavsrettserklæring eller på annen måte endre programvaren.

Overføring av programvare

Du skal ikke underlisensiere, tildele eller overføre lisensen eller programvaren eller noen rettigheter under denne avtalen uten skriftlig forhåndstillatelse fra lisensgiver. Ethvert forsøk på å underlisensiere, tildele eller overføre noen av rettighetene, pliktene eller forpliktelsene under dette er ugyldig.

Oppdateringer og nye versjoner

I tilfelle det utvikles oppdateringer eller nye versjoner av programvaren, kan lisensgiver etter eget skjønn gjøre slike oppdateringer og nye versjoner tilgjengelige for deg mot betaling av eventuelle nødvendige avgifter. Hvis programvaren oppdateres og gjøres tilgjengelig for deg, kan du bruke programvareoppdateringen i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne lisensavtalen.

Vilkår og oppsigelse

Denne lisensavtalen trer i kraft når du åpner programvarepakken, eller dens første bruk hvis den er lastet ned, og skal fortsette i en periode på ti (10) år med mindre den sies opp tidligere i samsvar med vilkårene her. Du kan si opp denne lisensavtalen når som helst ved å avinstallere programvaren, etterfulgt av å returnere programvaren og alle kopier av den og utdrag der fra lisensgiveren.

Flerbruk

Du kan ikke bruke programvaren på to eller flere datamaskiner samtidig. For hver datamaskin du installerer programvaren på, må du kjøpe en egen lisens. Lisensen er bundet til datamaskinen som programvaren er installert på. Hvis du anskaffer en ny datamaskin, må du avinstallere programvaren fra den forrige datamaskinen før du bruker programvaren på den nye datamaskinen.

Utleie av programvare

Du har lov til å bruke programvaren på systemer leid ut til dine egne kunder. Dette endrer imidlertid ikke regelen om flerbruk; for hver (leid) datamaskin du installerer programvaren på, må du kjøpe en separat lisens.

Flere medier

Du kan motta programvaren i mer enn ett lagringsmedium. Du kan bare bruke ett medium på én enkelt datamaskin. Du kan ikke bruke, kopiere, overføre, lease, leie, selge, tildele eller på annen måte overføre det andre mediet til en annen bruker eller en annen datamaskin.

Som det er

Programmet leveres "som det er" uten garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Lisensgiver garanterer ikke at funksjonene i programvaren vil oppfylle dine krav eller at driften av programvaren vil være uavbrutt eller feilfri. Noen land tillater ikke ekskludering av underforståtte garantier, så unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Som en betingelse for din bruk av programvaren, vil du ikke bruke programvaren til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene, betingelsene og merknadene. Du kan ikke bruke programvaren på noen måte som er et brudd på gjeldende lover.

Ansvarsbegrensninger

Under ingen omstendigheter vil lisensgiver være ansvarlig for skader, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapte besparelser eller andre spesielle, tilfeldige eller følgeskader som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke programvaren selv om lisensgiver eller dens autoriserte forhandler har blitt informert om muligheten for slike skader, eller for ethvert krav fra en annen part. Uansett skal lisensgivers kumulative ansvar overfor deg eller en annen tredjepart for tap eller skader som følge av krav, krav eller handlinger som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen, ikke overstige lisensavgiften du har betalt til lisensgiveren for lisensen. og bruk av denne programvaren.

Avtale

Denne avtalen utgjør hele forståelsen av partene knyttet til lisensen til programvaren, og opphever og erstatter alle tidligere avtaler, muntlige eller skriftlige, mellom lisensgiveren og deg, og er ment som et endelig uttrykk for avtalen. Den skal ikke endres eller endres unntatt skriftlig signert av en representativ ansatt hos lisensgiveren, og som spesifikt refererer til denne avtalen. Denne avtalen skal ha forrang over alle andre dokumenter som kan være i konflikt med den. Du erkjenner herved at du har lest disse lisensvilkårene og betingelsene for programvare, forstår dem og godtar å være bundet av dem.