TSplus Softwarelicensaftale

Læs venligst følgende vilkår og betingelser, før du bruger TSplus downloadet software. Brug af softwaren, hvis den er downloadet, betyder, at du accepterer disse vilkår og betingelser og forstår, at de vil være juridisk bindende for dig og Terminal Service Plus. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, eller ikke ønsker, at de skal være bindende for dig, bør du slette den downloadede software fra ethvert lagringsmedie, som den er gemt på.

Ejendomsret

Du anerkender og accepterer, at Terminal Service Plus ("licensgiver") er TSplus-ejer af alle rettigheder, titel og interesser i og til den downloadede TSplus-software og computerprogrammerne indeholdt deri i maskinlæsbar objektkodeform samt den medfølgende bruger dokumentation sammen med alle efterfølgende kopier deraf, uanset hvilket medie eller form de måtte eksistere i (samlet "softwaren"). Softwaren er beskyttet af love om ophavsret og internationale traktatbestemmelser, og denne licensaftale giver dig ingen interesse i eller til softwaren, det digitale indhold eller noget medfølgende trykt materiale, men kun en begrænset brugsret og begrænset reproduktion, som er kan tilbagekaldes i overensstemmelse med vilkårene i denne licensaftale.

Licens Tildeling af licens

Licensgiver giver hermed, og du accepterer, en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale.

Fjernskrivebord/Fjernassistance

Softwaren indeholder Remote Desktop (RDS) og fjernhjælpsteknologier, der gør det muligt at få fjernadgang til softwaren eller applikationerne, der er installeret på TSplus-serveren (herefter kaldet en værtsenhed), fra andre enheder. Du må bruge softwarens Remote Desktop (RDS) funktion til at få adgang til værtsenheden fra enhver enhed, forudsat at du erhverver en separat softwarelicens til den pågældende enhed. Når du bruger Fjernhjælp (eller anden software, der giver lignende funktionalitet til et lignende formål), må du dele en session med andre brugere uden nogen begrænsning på antallet af enhedsforbindelser og uden at anskaffe yderligere licenser til softwaren. For applikationer fra Microsoft og ikke-Microsoft bør du konsultere den licensaftale, der følger med den relevante software, eller kontakte den relevante licensgiver for at afgøre, om brug af softwaren med Remote Desktop (RDS) eller Fjernassistance er tilladt uden en yderligere licens.

Rettighedsforbehold

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig i denne licensaftale, er hermed forbeholdt licensgiveren.

Demo

Demoversionen af softwaren må kun bruges til evalueringsformål eller til ikke-kommerciel brug. I tilfælde af kommerciel brug er du forpligtet til at købe en licens til den normale version af TSplus-softwaren.

Ingen demontering

Det er underforstået og accepteret, at du ikke må kopiere programmet til nogen maskinlæsbar eller udskrevet form undtagen til arkivering eller til sikkerhedskopiering i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, og du må heller ikke reverse engineering, dekompilere, adskille, oversætte, flette ind i et andet computerprogram, sløre eller fjerne licensgiverens ophavsretsmeddelelse eller på anden måde ændre softwaren.

Overførsel af software

Du må ikke underlicensere, tildele eller overføre licensen eller softwaren eller nogen rettigheder i henhold til denne aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra licensgiveren. Ethvert forsøg på på anden vis at underlicensere, overdrage eller overføre nogen af rettighederne, pligterne eller forpligtelserne heri er ugyldigt.

Opdateringer og nye versioner

I tilfælde af at opdateringer eller nye versioner af softwaren udvikles, kan licensgiver efter eget skøn stille sådanne opdateringer og nye versioner til rådighed for dig mod betaling af eventuelle påkrævede gebyrer. Hvis softwaren opdateres og gøres tilgængelig for dig, må du bruge softwareopdateringen i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne licensaftale.

Vilkår og opsigelse

Denne licensaftale træder i kraft, når du åbner softwarepakken, eller dens første brug, hvis den downloades, og fortsætter i en periode på ti (10) år, medmindre den opsiges tidligere i overensstemmelse med betingelserne heri. Du kan til enhver tid opsige denne licensaftale ved at afinstallere softwaren, efterfulgt af at returnere softwaren og alle kopier deraf og uddrag der fra licensgiveren.

Flergangsbrug

Du må ikke bruge softwaren på to eller flere computere samtidigt. For hver computer, du installerer softwaren på, skal du købe en separat licens. Licensen er bundet til den computer, hvorpå softwaren er installeret. Hvis du anskaffer dig en ny computer, skal du afinstallere softwaren fra den tidligere computer, før du bruger softwaren på den nye computer.

Udlejning af software

Du har lov til at bruge softwaren på systemer udlejet til dine egne kunder. Dette ændrer dog ikke reglen om Multiple Use; for hver (lejet) computer, som du installerer softwaren på, skal du købe en separat licens.

Flere medier

Du modtager muligvis softwaren på mere end ét lagermedie. Du må kun bruge ét medie på én enkelt computer. Du må ikke bruge, kopiere, overføre, lease, leje, sælge, tildele eller på anden måde overføre det andet medie til en anden bruger eller en anden computer.

Som det er

Programmet leveres "som det er" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Licensgiver garanterer ikke, at funktionerne i softwaren vil opfylde dine krav, eller at driften af softwaren vil være uafbrudt eller fejlfri. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra land til land.

Ingen ulovlig eller forbudt brug

Som en betingelse for din brug af softwaren, vil du ikke bruge softwaren til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser og meddelelser. Du må ikke bruge softwaren på nogen måde, der er en overtrædelse af gældende love.

Ansvarsbegrænsninger

Licensgiver er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, mistede besparelser eller andre særlige, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge softwaren, selvom licensgiveren eller dennes autoriserede forhandler har blevet informeret om muligheden for sådanne skader eller for ethvert krav fra en anden part. Under alle omstændigheder skal licensgiverens kumulative ansvar over for dig eller enhver anden tredjepart for tab eller skader som følge af krav, krav eller handlinger, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale, ikke overstige det licensgebyr, du har betalt til licensgiveren for licensen. og brug af denne software.

Aftale

Denne aftale udgør parternes fulde forståelse vedrørende licensen til softwaren og tilbagekalder og erstatter alle tidligere aftaler, mundtlige eller skriftlige, mellem licensgiveren og dig, og er tænkt som et endeligt udtryk for aftalen. Den må ikke ændres eller ændres undtagen skriftligt underskrevet af en repræsentativ medarbejder hos licensgiveren, og som specifikt henviser til denne aftale. Denne aftale har forrang for alle andre dokumenter, der kan være i modstrid hermed. Du anerkender hermed, at du har læst disse softwareprogramlicensvilkår og -betingelser, forstår dem og accepterer at være bundet af dem.