λογότυπο tplus

Οροι χρήσης

Λογισμικό συμφωνίας άδειας χρήσης TSplus

Διαβάστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό TSplus που έχετε λάβει. Η χρήση του λογισμικού, εάν γίνει λήψη, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και κατανοείτε ότι θα είναι νομικά δεσμευτικοί για εσάς και την Terminal Service Plus. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή δεν θέλετε να είναι δεσμευτικοί για εσάς, θα πρέπει να διαγράψετε το λογισμικό που έχετε λάβει από οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης στο οποίο είναι αποθηκευμένο.

Ιδιοκτησία

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Terminal Service Plus ("αδειούχος") είναι ο κάτοχος του TSplus όλων των δικαιωμάτων, του τίτλου και των συμφερόντων και του ληφθέντος λογισμικού TSplus και των προγραμμάτων υπολογιστή που περιέχονται σε αυτό σε μορφή κωδικού αντικειμένου αναγνώσιμου από μηχανή καθώς και του συνοδού χρήστη τεκμηρίωση μαζί με όλα τα επόμενα αντίγραφά τους, ανεξάρτητα από το μέσο ή τη μορφή στην οποία ενδέχεται να υπάρχουν (συλλογικά το "λογισμικό"). Το λογισμικό προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατάξεις διεθνών συνθηκών και αυτή η άδεια χρήσης δεν σας μεταφέρει κανένα ενδιαφέρον για ή για το λογισμικό, το ψηφιακό περιεχόμενο ή οποιοδήποτε συνοδευτικό έντυπο υλικό, αλλά μόνο ένα περιορισμένο δικαίωμα χρήσης και περιορισμένης αναπαραγωγής που είναι μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης.

Άδεια Χορήγηση άδειας

Ο δικαιοπάροχος χορηγεί δια του παρόντος, και αποδέχεστε, μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

Remote Desktop/Remote Assistance

Το Λογισμικό περιέχει τεχνολογίες Remote Desktop (RDS) και Απομακρυσμένης Βοήθειας που επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση στο Λογισμικό ή τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον διακομιστή TSplus (εφεξής θα αναφέρεται ως συσκευή υποδοχής) από άλλες Συσκευές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Remote Desktop (RDS) του Λογισμικού για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Συσκευή κεντρικού υπολογιστή από οποιαδήποτε Συσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι αποκτάτε ξεχωριστή άδεια χρήσης λογισμικού για αυτήν τη Συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε την Απομακρυσμένη Βοήθεια (ή άλλο λογισμικό που παρέχει παρόμοια λειτουργικότητα για παρόμοιο σκοπό), μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας Συνεδρίας με άλλους χρήστες χωρίς κανένα όριο στον αριθμό των συνδέσεων Συσκευής και χωρίς να αποκτήσετε πρόσθετες άδειες χρήσης για το Λογισμικό. Για εφαρμογές της Microsoft και εκτός της Microsoft, θα πρέπει να συμβουλευτείτε την άδεια χρήσης που συνοδεύει το εφαρμοστέο λογισμικό ή να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο δικαιοπάροχο για να προσδιορίσετε εάν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού με Remote Desktop (RDS) ή Απομακρυσμένη Βοήθεια χωρίς πρόσθετη άδεια χρήσης.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά από την παρούσα συμφωνία άδειας χρήσης διατηρούνται δια του παρόντος από τον δικαιοπάροχο.

Διαδήλωση

Η έκδοση επίδειξης του λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς αξιολόγησης ή για μη εμπορική χρήση. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης, απαιτείται να αγοράσετε άδεια χρήσης της κανονικής έκδοσης του λογισμικού TSplus.

Χωρίς αποσυναρμολόγηση

Εννοείται και συμφωνείται ότι δεν θα αντιγράψετε το πρόγραμμα σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη από μηχανή ή έντυπη μορφή εκτός από σκοπούς αρχειοθέτησης ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, ούτε θα κάνετε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, μετάφραση, συγχώνευση σε άλλο πρόγραμμα υπολογιστή, αποκρύψτε ή αφαιρέστε τη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων του δικαιοπαρόχου ή τροποποιήστε με άλλον τρόπο το λογισμικό.

Μεταφορά λογισμικού

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, εκχωρήσετε ή μεταβιβάσετε την άδεια χρήσης ή το λογισμικό ή οποιαδήποτε δικαιώματα βάσει αυτής της συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του δικαιοπάροχου. Οποιαδήποτε άλλη απόπειρα υποαδειοδότησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε από τα δικαιώματα, καθήκοντα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν είναι άκυρη.

Ενημερώσεις και νέες εκδόσεις

Σε περίπτωση που αναπτυχθούν ενημερώσεις ή νέες εκδόσεις του λογισμικού, ο δικαιοπάροχος μπορεί, κατά την κρίση του, να διαθέσει αυτές τις ενημερώσεις και νέες εκδόσεις με την πληρωμή τυχόν απαιτούμενων τελών. Εάν το λογισμικό ενημερωθεί και διατεθεί σε εσάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενημέρωση λογισμικού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας άδειας χρήσης.

Όροι και καταγγελία

Αυτή η συμφωνία άδειας χρήσης ισχύει από το άνοιγμα του πακέτου λογισμικού ή την αρχική χρήση του εάν ληφθεί και θα συνεχιστεί για περίοδο δέκα (10) ετών, εκτός εάν τερματιστεί νωρίτερα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Μπορείτε να καταγγείλετε αυτήν τη συμφωνία άδειας χρήσης ανά πάσα στιγμή, καταργώντας την εγκατάσταση του λογισμικού, ακολουθούμενη από επιστροφή του λογισμικού και όλων των αντιγράφων του και αποσπάσματα από τον δικαιοπάροχο.

Πολλαπλή χρήση

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές ταυτόχρονα. Για κάθε υπολογιστή στον οποίο εγκαθιστάτε το λογισμικό, πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστή άδεια χρήσης. Η άδεια χρήσης είναι δεσμευμένη στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό. Σε περίπτωση που αποκτήσετε νέο υπολογιστή, πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό από τον προηγούμενο υπολογιστή πριν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό στον νέο υπολογιστή.

Ενοικίαση λογισμικού

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό σε συστήματα που ενοικιάζονται σε δικούς σας πελάτες. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει τον κανόνα σχετικά με την πολλαπλή χρήση. για κάθε (ενοικιασμένο) υπολογιστή στον οποίο εγκαθιστάτε το λογισμικό, πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστή άδεια χρήσης.

Πολλαπλά μέσα

Μπορείτε να λάβετε το λογισμικό σε περισσότερα από ένα μέσα αποθήκευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα μέσο σε έναν μόνο υπολογιστή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να μεταδώσετε, να μισθώσετε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να εκχωρήσετε ή να μεταφέρετε με άλλο τρόπο το άλλο μέσο σε άλλο χρήστη ή άλλο υπολογιστή.

Οπως είναι

Το πρόγραμμα παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χορηγός άδειας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στο λογισμικό θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή ότι η λειτουργία του λογισμικού θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Καμία παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Ως προϋπόθεση για τη χρήση του λογισμικού από εσάς, δεν θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο που αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περιορισμοί ευθύνης

Σε καμία περίπτωση ο δικαιοπάροχος δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφυγόντων κερδών, των χαμένων αποταμιεύσεων ή άλλων ειδικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού, ακόμη και αν ο δικαιοπάροχος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του έχει ενημερώθηκε για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή για οποιαδήποτε αξίωση από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, η σωρευτική ευθύνη του δικαιοπαρόχου προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις ή ενέργειες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία δεν θα υπερβαίνει το τέλος άδειας που καταβάλλετε στον δικαιοπάροχο για την άδεια και τη χρήση αυτού του λογισμικού.

Συμφωνία

Αυτή η συμφωνία αποτελεί την πλήρη κατανόηση των μερών σχετικά με την άδεια χρήσης του λογισμικού και ανακαλεί και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του δικαιοπαρόχου και εσάς, και προορίζεται ως τελική έκφραση της συμφωνίας. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να τροποποιηθεί παρά μόνο με γραπτή υπογραφή από αντιπρόσωπο υπάλληλο του δικαιοπάροχου και αναφέρεται συγκεκριμένα στην παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία υπερισχύει κάθε άλλου εγγράφου που ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις άδειας χρήσης προγράμματος λογισμικού, τους κατανοείτε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς.