logo tsplus

Podmínky použití

Software licenční smlouvy TSplus

Před použitím staženého softwaru TSplus si přečtěte následující podmínky. Používání softwaru, pokud je stažen, znamená, že souhlasíte s těmito podmínkami a rozumíte, že budou právně závazné pro vás a pro Terminal Service Plus. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte nebo si nepřejete, aby pro vás byly závazné, měli byste stažený software vymazat z jakéhokoli paměťového média, na kterém je uložen.

Vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Terminal Service Plus ("poskytovatel licence") je vlastníkem všech práv, nároků a zájmů ke staženému softwaru TSplus a počítačovým programům v něm obsaženým ve strojově čitelné podobě objektového kódu, jakož i doprovázející uživatel. dokumentaci spolu se všemi jejími následnými kopiemi, bez ohledu na médium nebo formu, ve které mohou existovat (souhrnně „software“). Software je chráněn zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv a tato licenční smlouva na vás nepřenáší žádný zájem o software, digitální obsah nebo jakékoli doprovodné tištěné materiály, ale pouze omezené právo na použití a omezenou reprodukci, která je odvolatelné v souladu s podmínkami této licenční smlouvy.

Licence Udělení licence

Poskytovatel licence tímto uděluje a vy přijímáte nevýhradní licenci k používání softwaru v souladu s podmínkami této smlouvy.

Remote Desktop/Vzdálená pomoc

Software obsahuje technologie Remote Desktop (RDS) a Remote Assistance, které umožňují vzdálený přístup k softwaru nebo aplikacím nainstalovaným na serveru TSplus (dále jen hostitelské zařízení) z jiných zařízení. Můžete použít funkci Remote Desktop (RDS) Softwaru pro přístup k Hostitelskému zařízení z libovolného Zařízení za předpokladu, že pro toto Zařízení získáte samostatnou softwarovou licenci. Když používáte vzdálenou pomoc (nebo jiný software, který poskytuje podobnou funkci pro podobný účel), můžete sdílet relaci s jinými uživateli bez jakéhokoli omezení počtu připojení zařízení a bez získávání dalších licencí na software. U aplikací společnosti Microsoft a jiných společností byste si měli prostudovat licenční smlouvu doprovázející příslušný software nebo se obrátit na příslušného poskytovatele licence, abyste zjistili, zda je použití softwaru s Remote Desktop (RDS) nebo Remote Assistance povoleno bez další licence.

Výhrada práv

Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena touto licenční smlouvou, jsou tímto vyhrazena poskytovateli licence.

Demo

Demo verzi softwaru lze používat pouze pro účely hodnocení nebo pro nekomerční použití. V případě komerčního použití je nutné zakoupit licenci na normální verzi softwaru TSplus.

Bez demontáže

Rozumí se a souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat program do jakékoli strojově čitelné nebo tištěné formy s výjimkou archivních nebo zálohovacích účelů v souladu s podmínkami této smlouvy, ani nebudete provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, rozebírat, překládat, spojovat do jiný počítačový program, zakrýt nebo odstranit upozornění na autorská práva poskytovatele licence nebo jinak upravit software.

Převod softwaru

Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence nesmíte udělit sublicenci, postoupit nebo převést licenci nebo software nebo jakákoli práva podle této smlouvy. Jakýkoli jiný pokus o sublicencování, postoupení nebo převod jakýchkoli práv, povinností nebo závazků podle této smlouvy je neplatný.

Aktualizace a nové verze

V případě, že budou vyvinuty aktualizace nebo nové verze softwaru, může vám poskytovatel licence podle svého uvážení takové aktualizace a nové verze zpřístupnit po zaplacení jakýchkoli požadovaných poplatků. Pokud je software aktualizován a zpřístupněn vám, můžete aktualizaci softwaru používat v souladu s podmínkami této licenční smlouvy.

Podmínky a ukončení

Tato licenční smlouva nabývá účinnosti okamžikem otevření softwarového balíčku nebo jeho prvním použitím, pokud si jej stáhnete, a bude trvat po dobu deseti (10) let, pokud nebude ukončena dříve v souladu s podmínkami zde uvedenými. Tuto licenční smlouvu můžete kdykoli ukončit odinstalováním softwaru a následným vrácením softwaru a všech jeho kopií a výňatků od poskytovatele licence.

Vícenásobné použití

Software nesmíte používat na dvou nebo více počítačích současně. Pro každý počítač, na který software nainstalujete, je třeba zakoupit samostatnou licenci. Licence je vázána na počítač, na kterém je software nainstalován. V případě, že si pořídíte nový počítač, musíte před použitím softwaru na novém počítači odinstalovat software z předchozího počítače.

Pronájem softwaru

Software můžete používat na systémech pronajatých vašim vlastním zákazníkům. To však nemění pravidlo o vícenásobném použití; pro každý (pronajatý) počítač, na který software nainstalujete, musíte zakoupit samostatnou licenci.

Více médií

Software můžete obdržet na více než jednom paměťovém médiu. Na jednom počítači smíte používat pouze jedno médium. Nesmíte používat, kopírovat, přenášet, pronajímat, pronajímat, prodávat, přidělovat nebo jinak převádět jiné médium na jiného uživatele nebo jiný počítač.

Jak je

Program je poskytován „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Poskytovatel licence nezaručuje, že funkce obsažené v softwaru budou splňovat vaše požadavky nebo že provoz softwaru bude nepřerušovaný a bezchybný. Některé země neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se vás nemusí týkat. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých zemích liší.

Žádné nezákonné nebo zakázané použití

Podmínkou vašeho používání softwaru je, že jej nepoužijete k žádnému nezákonnému účelu nebo účelu, který je zakázán těmito podmínkami a upozorněními. Software nesmíte používat žádným způsobem, který je v rozporu s platnými zákony.

Omezení odpovědnosti

Poskytovatel licence nebude v žádném případě odpovědný za žádné škody, včetně, ale nejen, ušlého zisku, ušlých úspor nebo jiných zvláštních, náhodných nebo následných škod vyplývajících z používání nebo nemožnosti používat software, i když poskytovatel licence nebo jeho autorizovaný prodejce byli upozorněni na možnost takových škod nebo na jakýkoli nárok kteroukoli jinou stranou. V žádném případě nepřesáhne kumulativní odpovědnost poskytovatele licence vůči vám nebo jakékoli jiné třetí straně za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z jakýchkoli nároků, požadavků nebo akcí vyplývajících z této smlouvy nebo souvisejících s touto smlouvou licenční poplatek, který zaplatíte poskytovateli licence za licenci. a používání tohoto softwaru.

Dohoda

Tato smlouva představuje úplné porozumění stran týkající se licence na software a ruší a nahrazuje všechny předchozí dohody, ústní nebo písemné, mezi poskytovatelem licence a vámi a je zamýšlena jako konečné vyjádření smlouvy. Nesmí být měněn ani doplňován jinak, než písemně podepsaným zástupcem zaměstnance poskytovatele licence a konkrétně odkazujícím na tuto smlouvu. Tato dohoda má přednost před jakýmikoli jinými dokumenty, které by s ní mohly být v rozporu. Tímto potvrzujete, že jste si přečetli tyto licenční podmínky pro softwarový program, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.