logotyp tsplus

Villkor

TSplus licensavtal programvara

Läs följande villkor innan du använder TSplus nedladdad programvara. Att använda programvaran, om den laddas ner, innebär att du accepterar dessa villkor och förstår att de kommer att vara juridiskt bindande för dig och Terminal Service Plus. Om du inte godkänner dessa villkor, eller inte vill att de ska vara bindande för dig, bör du radera den nedladdade programvaran från alla lagringsmedier som den lagras på.

Äganderätt

Du bekräftar och samtycker till att Terminal Service Plus ("licensgivare") är TSplus-ägaren av alla rättigheter, titel och intressen i och till den nedladdade TSplus-mjukvaran och datorprogrammen som finns däri i maskinläsbar objektkodsform samt den medföljande användaren dokumentation tillsammans med alla efterföljande kopior därav, oavsett media eller form i vilken de kan existera (sammantaget "programvaran"). Programvaran är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser, och detta licensavtal förmedlar inte till dig något intresse av eller till programvaran, digitalt innehåll eller något medföljande tryckt material, utan endast en begränsad användningsrätt och begränsad reproduktion som är kan återkallas i enlighet med villkoren i detta licensavtal.

Licens Upplåtelse av licens

Licensgivaren beviljar härmed, och du accepterar, en icke-exklusiv licens att använda programvaran i enlighet med villkoren i detta avtal.

Remote Desktop/Fjärrassistans

Programvaran innehåller Remote Desktop (RDS) och Remote Assistance-tekniker som gör att programvaran eller applikationerna som är installerade på TSplus-servern (hädanefter kallad värdenhet) kan nås på distans från andra enheter. Du får använda programvarans Remote Desktop (RDS)-funktion för att komma åt värdenheten från vilken enhet som helst, förutsatt att du skaffar en separat mjukvarulicens för den enheten. När du använder fjärrhjälp (eller annan programvara som tillhandahåller liknande funktionalitet för liknande ändamål) får du dela en session med andra användare utan någon begränsning av antalet enhetsanslutningar och utan att skaffa ytterligare licenser för programvaran. För Microsoft- och icke-Microsoft-applikationer bör du konsultera licensavtalet som medföljer tillämplig programvara eller kontakta den tillämpliga licensgivaren för att avgöra om användning av programvaran med Remote Desktop (RDS) eller Remote Assistance är tillåten utan ytterligare licens.

Förbehåll av rättigheter

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig genom detta licensavtal förbehålls härmed av licensgivaren.

Demo

Demoversionen av programvaran får endast användas för utvärderingsändamål eller för icke-kommersiellt bruk. Vid kommersiell användning måste du köpa en licens för den normala versionen av TSplus-programvaran.

Ingen demontering

Det är underförstått och överenskommet att du inte ska kopiera programmet till någon maskinläsbar eller utskriven form förutom för arkiverings- eller säkerhetskopieringsändamål i enlighet med villkoren i detta avtal, inte heller ska du bakåtkonstruera, dekompilera, demontera, översätta, slå samman till ett annat datorprogram, dölja eller ta bort licensgivarens upphovsrättsmeddelande eller på annat sätt modifiera programvaran.

Överföring av programvara

Du får inte underlicensiera, tilldela eller överföra licensen eller programvaran eller några rättigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från licensgivaren. Alla försök att på annat sätt underlicensiera, överlåta eller överföra någon av rättigheterna, skyldigheterna eller skyldigheterna enligt detta är ogiltiga.

Uppdateringar och nya versioner

I händelse av att uppdateringar eller nya versioner av programvaran utvecklas kan licensgivaren, efter eget gottfinnande, göra sådana uppdateringar och nya versioner tillgängliga för dig mot betalning av eventuella erforderliga avgifter. Om programvaran uppdateras och görs tillgänglig för dig får du använda programuppdateringen i enlighet med villkoren i detta licensavtal.

Villkor och uppsägning

Detta licensavtal träder i kraft när du öppnar programvarupaketet, eller dess första användning om det laddas ner, och ska fortsätta under en period av tio (10) år om det inte sägs upp tidigare i enlighet med villkoren häri. Du kan säga upp detta licensavtal när som helst genom att avinstallera programvaran, följt av att returnera programvaran och alla kopior därav och utdrag där från licensgivaren.

Flera användningsområden

Du får inte använda programvaran på två eller flera datorer samtidigt. För varje dator som du installerar programvaran på måste du köpa en separat licens. Licensen är bunden till den dator på vilken programvaran är installerad. Om du skaffar en ny dator måste du avinstallera programvaran från den tidigare datorn innan du använder programvaran på den nya datorn.

Uthyrning av programvara

Du får använda programvaran på system som hyrs ut till dina egna kunder. Detta ändrar dock inte regeln om Multiple Use; för varje (hyrd) dator som du installerar programvaran på måste du köpa en separat licens.

Flera media

Du kan få programvaran i mer än ett lagringsmedium. Du får bara använda ett medium på en enda dator. Du får inte använda, kopiera, överföra, leasa, hyra, sälja, överlåta eller på annat sätt överföra det andra mediet till en annan användare eller annan dator.

I befintligt skick

Programmet tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Licensgivaren garanterar inte att funktionerna i programvaran kommer att uppfylla dina krav eller att driften av programvaran kommer att vara oavbruten eller felfri. Vissa länder tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för din användning av programvaran kommer du inte att använda programvaran för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor, villkor och meddelanden. Du får inte använda programvaran på något sätt som strider mot tillämpliga lagar.

Ansvarsbegränsningar

Licensgivaren kommer under inga omständigheter att hållas ansvarig för några skador, inklusive men inte begränsat till, förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra speciella, oförutsedda skador eller följdskador som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda programvaran även om licensgivaren eller dess auktoriserade återförsäljare har underrättats om möjligheten till sådana skador eller för eventuella anspråk från någon annan part. Licensgivarens kumulativa ansvar gentemot dig eller någon annan tredje part för eventuella förluster eller skador till följd av anspråk, krav eller åtgärder som uppstår ur eller relaterade till detta avtal ska i vilket fall som helst inte överstiga den licensavgift som du betalat till licensgivaren för licensen. och användning av denna programvara.

Avtal

Detta avtal utgör parternas hela förståelse avseende licensen för programvaran och återkallar och ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, mellan licensgivaren och dig, och är avsett som ett slutgiltigt uttryck för avtalet. Den ska inte ändras eller ändras utom i en skrift undertecknad av en representant för licensgivaren, och som specifikt hänvisar till detta avtal. Detta avtal ska ha företräde framför alla andra dokument som kan vara i konflikt med det. Du bekräftar härmed att du har läst dessa programlicensvillkor, förstår dem och samtycker till att vara bunden av dem.