TSplus Лицензионно споразумение за софтуер

Моля, прочетете следните правила и условия, преди да използвате изтегления софтуер TSplus. Използването на софтуера, ако е изтеглен, означава, че приемате тези правила и условия и разбирате, че те ще бъдат правно обвързващи за вас и Terminal Service Plus. Ако не сте съгласни с тези правила и условия или не искате те да бъдат обвързващи за вас, трябва да изтриете изтегления софтуер от всеки носител за съхранение, на който се съхранява.

Собственост

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Terminal Service Plus („лицензодател“) е собственик на TSplus на всички права, право на собственост и дялове в и към изтегления софтуер TSplus и съдържащите се в него компютърни програми в машинно четима форма на обектен код, както и придружаващия го потребител документация заедно с всички последващи нейни копия, независимо от носителя или формата, в която могат да съществуват (общо „софтуер“). Софтуерът е защитен от законите за авторското право и разпоредбите на международните договори и това лицензионно споразумение не ви предоставя никакъв интерес към софтуера, цифровото съдържание или придружаващите го печатни материали, а само ограничено право на използване и ограничено възпроизвеждане, което е отменими в съответствие с условията на това лицензионно споразумение.

Лиценз Предоставяне на лиценз

Лицензодателят предоставя, а вие приемате, неизключителен лиценз за използване на софтуера в съответствие с условията на това споразумение.

Отдалечен работен плот/Дистанционна помощ

Софтуерът съдържа Remote Desktop (RDS) и технологии за отдалечена помощ, които позволяват софтуерът или приложенията, инсталирани на сървъра TSplus (наричан по-нататък хост устройство), да бъдат достъпвани дистанционно от други устройства. Можете да използвате функцията Remote Desktop (RDS) на Софтуера за достъп до Хост устройството от всяко Устройство, при условие че придобиете отделен лиценз за Софтуер за това Устройство. Когато използвате Дистанционна помощ (или друг софтуер, който предоставя подобна функционалност за подобна цел), можете да споделяте сесия с други потребители без ограничение на броя на връзките на Устройството и без да придобивате допълнителни лицензи за Софтуера. За приложения на Microsoft и приложения, които не са на Microsoft, трябва да се консултирате с лицензионното споразумение, придружаващо приложимия софтуер, или да се свържете с приложимия лицензодател, за да определите дали използването на софтуера с Remote Desktop (RDS) или отдалечена помощ е разрешено без допълнителен лиценз.

Запазване на права

Всички права, които не са ви предоставени изрично от това лицензно споразумение, са запазени от лицензодателя.

Демонстрация

Демо версията на софтуера може да се използва само за целите на оценката или за некомерсиална употреба. В случай на търговска употреба, от вас се изисква да закупите лиценз за нормалната версия на софтуера TSplus.

Без разглобяване

Разбира се и се съгласявате, че няма да копирате програмата в каквато и да е машинно четима или отпечатана форма, освен за архивиране или за архивиране в съответствие с условията на това споразумение, нито ще правите обратно инженерство, декомпилирате, разглобявате, превеждате, сливате в друга компютърна програма, скриват или премахват бележката за авторски права на лицензодателя или по друг начин променят софтуера.

Трансфер на софтуер

Нямате право да сублицензирате, преотстъпвате или прехвърляте лиценза или софтуера или каквито и да било права по това споразумение без предварителното писмено съгласие на лицензодателя. Всеки опит по друг начин за сублицензиране, възлагане или прехвърляне на което и да е от правата, задълженията или задълженията по-долу е невалиден.

Актуализации и нови версии

В случай, че се разработят актуализации или нови версии на софтуера, лицензодателят може по свое усмотрение да ви предостави такива актуализации и нови версии след заплащане на всички необходими такси. Ако софтуерът бъде актуализиран и предоставен на вас, можете да използвате софтуерната актуализация в съответствие с условията на това лицензно споразумение.

Условия и прекратяване

Това лицензионно споразумение влиза в сила при отварянето на софтуерния пакет или първоначалното му използване, ако е изтеглен, и ще продължи за период от десет (10) години, освен ако не бъде прекратено по-рано в съответствие с условията тук. Можете да прекратите това лицензионно споразумение по всяко време, като деинсталирате софтуера, последвано от връщане на софтуера и всички негови копия и извлечения от него от лицензодателя.

Многократна употреба

Не можете да използвате софтуера на два или повече компютъра едновременно. За всеки компютър, на който инсталирате софтуера, трябва да закупите отделен лиценз. Лицензът е обвързан с компютъра, на който е инсталиран софтуерът. В случай, че придобиете нов компютър, трябва да деинсталирате софтуера от предишния компютър, преди да използвате софтуера на новия компютър.

Отдаване под наем на софтуер

Имате право да използвате софтуера на системи, отдадени под наем на вашите собствени клиенти. Това обаче не променя правилото за многократна употреба; за всеки (нает) компютър, на който инсталирате софтуера, трябва да закупите отделен лиценз.

Множество медии

Може да получите софтуера на повече от един носител за съхранение. Можете да използвате само един носител на един компютър. Нямате право да използвате, копирате, предавате, отдавате под наем, наемате, продавате, преотстъпвате или по друг начин да прехвърляте другия носител на друг потребител или друг компютър.

Както е

Програмата се предоставя "както е" без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел. Лицензодателят не гарантира, че съдържащите се в софтуера функции ще отговарят на вашите изисквания или че работата на софтуера ще бъде непрекъсната или без грешки. Някои държави не позволяват изключване на подразбиращи се гаранции, така че горното изключение може да не се отнася за вас. Тази гаранция ви дава конкретни законови права и може да имате и други права, които се различават в различните държави.

Без незаконна или забранена употреба

Като условие за използването на софтуера вие няма да използвате софтуера за цели, които са незаконни или забранени от тези правила, условия и бележки. Нямате право да използвате софтуера по начин, който нарушава приложимите закони.

Ограничения на отговорността

В никакъв случай лицензодателят няма да носи отговорност за щети, включително, но не само, пропуснати ползи, загубени спестявания или други специални, случайни или последващи щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на софтуера, дори ако лицензодателят или неговият оторизиран търговец е е бил уведомен за възможността за такива щети или за иск от друга страна. Във всеки случай, кумулативната отговорност на лицензодателя към вас или друга трета страна за всякакви загуби или щети, произтичащи от всякакви претенции, искания или действия, произтичащи от или свързани с това споразумение, няма да надвишава лицензионната такса, платена от вас на лицензодателя за лиценза и използването на този софтуер.

Споразумение

Това споразумение представлява пълното разбиране на страните по отношение на лиценза на софтуера и отменя и заменя всички предишни споразумения, устни или писмени, между лицензодателя и вас и е предназначено като окончателен израз на споразумението. То не може да бъде променяно или допълвано, освен в писмен вид, подписан от представителен служител на лицензодателя, и конкретно позоваващ се на това споразумение. Това споразумение има предимство пред всички други документи, които могат да бъдат в противоречие с него. С настоящото вие потвърждавате, че сте прочели тези лицензионни условия за софтуерна програма, че сте ги разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани от тях.