лого tsplus

Условия за ползване

TSplus софтуер за лицензионно споразумение

Моля, прочетете следните условия, преди да използвате изтегления софтуер TSplus. Използването на софтуера, ако е изтеглен, означава, че приемате тези условия и разбирате, че те ще бъдат правно обвързващи за вас и за Terminal Service Plus. Ако не сте съгласни с тези правила и условия или не искате те да са обвързващи за вас, трябва да изтриете изтегления софтуер от всеки носител за съхранение, на който се съхранява.

Собственост

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Terminal Service Plus („лицензодател“) е собственикът на TSplus на всички права, собственост и интереси върху и върху изтегления софтуер TSplus и компютърните програми, съдържащи се в него под формата на машинно четим обектен код, както и придружаващия потребител документация заедно с всички последващи копия от нея, независимо от носителя или формата, в която те могат да съществуват (наричани заедно "софтуер"). Софтуерът е защитен от законите за авторско право и разпоредбите на международните договори и това лицензионно споразумение не ви предава никакъв интерес към или към софтуера, цифровото съдържание или каквито и да било придружаващи печатни материали, а само ограничено право на използване и ограничено възпроизвеждане, което е може да се отмени в съответствие с условията на това лицензионно споразумение.

Лиценз Предоставяне на лиценз

С настоящото лицензодателят предоставя и вие приемате неизключителен лиценз за използване на софтуера в съответствие с условията на това споразумение.

Remote Desktop/Дистанционна помощ

Софтуерът съдържа Remote Desktop (RDS) и технологии за отдалечена помощ, които позволяват отдалечен достъп до Софтуера или приложенията, инсталирани на сървъра TSplus (наричан по-долу Host Device), от други Устройства. Можете да използвате функцията Remote Desktop (RDS) на софтуера за достъп до хост устройството от всяко устройство, при условие че придобиете отделен лиценз за софтуер за това устройство. Когато използвате отдалечена помощ (или друг софтуер, който предоставя подобна функционалност за подобна цел), можете да споделяте сесия с други потребители без ограничение на броя на връзките на устройството и без да придобивате допълнителни лицензи за софтуера. За приложения на Microsoft и други, които не са на Microsoft, трябва да се консултирате с лицензионното споразумение, придружаващо приложимия софтуер, или да се свържете с съответния лицензодател, за да определите дали използването на софтуера с Remote Desktop (RDS) или отдалечена помощ е разрешено без допълнителен лиценз.

Запазване на права

Всички права, които не са ви изрично предоставени от това лицензионно споразумение, са запазени от лицензодателя.

Демонстрация

Демо версията на софтуера може да се използва само за целите на оценката или за некомерсиална употреба. В случай на търговска употреба, от вас се изисква да закупите лиценз за нормалната версия на софтуера TSplus.

Без разглобяване

Разбираемо е и се съгласявате, че няма да копирате програмата в каквато и да е машинно четима или отпечатана форма, освен за архивиране или архивиране в съответствие с условията на това споразумение, нито ще проектирате, декомпилирате, разглобявате, превеждате, сливате в друга компютърна програма, да скрие или премахне известието за авторски права на лицензодателя или да промени софтуера по друг начин.

Прехвърляне на софтуер

Вие нямате право да сублицензирате, преотстъпвате или прехвърляте лиценза или софтуера или каквито и да било права по това споразумение без предварителното писмено съгласие на лицензодателя. Всеки опит по друг начин за сублицензиране, прехвърляне или прехвърляне на някое от правата, задълженията или задълженията по настоящото споразумение е невалиден.

Актуализации и нови версии

В случай, че се разработят актуализации или нови версии на софтуера, лицензодателят може, по свое усмотрение, да ви предостави такива актуализации и нови версии при заплащане на всички необходими такси. Ако софтуерът е актуализиран и достъпен за вас, можете да използвате актуализацията на софтуера в съответствие с условията на това лицензионно споразумение.

Условия и прекратяване

Това лицензионно споразумение влиза в сила при отваряне на софтуерния пакет или първоначалното му използване, ако е изтеглено, и ще продължи за период от десет (10) години, освен ако не бъде прекратено по-рано в съответствие с условията тук. Можете да прекратите това лицензионно споразумение по всяко време, като деинсталирате софтуера, последвано от връщане на софтуера и всички негови копия и извлечения от лицензодателя.

Многократна употреба

Не можете да използвате софтуера на два или повече компютъра едновременно. За всеки компютър, на който инсталирате софтуера, трябва да закупите отделен лиценз. Лицензът е обвързан с компютъра, на който е инсталиран софтуерът. В случай, че закупите нов компютър, трябва да деинсталирате софтуера от предишния компютър, преди да използвате софтуера на новия компютър.

Отдаване под наем на софтуер

Разрешено е да използвате софтуера на системи, наети на вашите собствени клиенти. Това обаче не променя правилото за многократна употреба; за всеки (нает) компютър, на който инсталирате софтуера, трябва да закупите отделен лиценз.

Множество медии

Можете да получите софтуера в повече от един носител за съхранение. Можете да използвате само един носител на един компютър. Не можете да използвате, копирате, предавате, отдавате под наем, отдавате под наем, продавате, възлагате или по друг начин прехвърляте другия носител на друг потребител или друг компютър.

Както е

Програмата се предоставя „както е“ без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост и годност за конкретна цел. Лицензодателят не гарантира, че функциите, съдържащи се в софтуера, ще отговарят на вашите изисквания или че работата на софтуера ще бъде непрекъсната или без грешки. Някои държави не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключване може да не се отнася за вас. Тази гаранция ви дава конкретни законови права и може да имате и други права, които се различават в различните държави.

Без незаконна или забранена употреба

Като условие за вашето използване на софтуера, вие няма да използвате софтуера за каквито и да било цели, които са незаконни или забранени от тези условия, условия и бележки. Не можете да използвате софтуера по начин, който е в нарушение на приложимите закони.

Ограничения на отговорността

В никакъв случай лицензодателят няма да носи отговорност за каквито и да било щети, включително, но не само, пропуснати печалби, пропуснати спестявания или други специални, случайни или последващи щети, произтичащи от използването или невъзможността да се използва софтуерът, дори ако лицензодателят или неговият оторизиран дилър е е бил уведомен за възможността за такива щети или за всякакви претенции от друга страна. Във всеки случай, кумулативната отговорност на лицензодателя към вас или друга трета страна за всякакви загуби или щети, произтичащи от искове, искания или действия, произтичащи от или свързани с това споразумение, няма да надвишава лицензионната такса, платена от вас на лицензодателя за лиценза и използването на този софтуер.

Споразумение

Това споразумение представлява цялостното разбиране на страните относно лиценза на софтуера и отменя и заменя всички предходни споразумения, устни или писмени, между лицензодателя и вас и е предназначено като окончателен израз на споразумението. То не може да бъде променяно или изменяно, освен в писмена форма, подписана от представителен служител на лицензодателя, и конкретно позовавайки се на това споразумение. Това споразумение има предимство пред всички други документи, които могат да бъдат в противоречие с него. С настоящото Вие потвърждавате, че сте прочели тези лицензионни условия за софтуерна програма, разбирате ги и се съгласявате да бъдете обвързани с тях.