Licenčná zmluva na softvér TSplus

Pred použitím stiahnutého softvéru TSplus si prečítajte nasledujúce zmluvné podmienky. Používanie softvéru, ak je stiahnutý, znamená, že prijímate tieto zmluvné podmienky a chápete, že budú právne záväzné pre vás a pre Terminal Service Plus. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte alebo si neželáte, aby boli pre vás záväzné, mali by ste stiahnutý softvér vymazať z akéhokoľvek pamäťového média, na ktorom je uložený.

Vlastníctvo

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Terminal Service Plus ("poskytovateľ licencie") je vlastníkom všetkých práv, titulov a záujmov týkajúcich sa stiahnutého softvéru TSplus a počítačových programov v ňom obsiahnutých v strojovo čitateľnej forme objektového kódu, ako aj sprievodný používateľ. dokumentáciu spolu so všetkými jej nasledujúcimi kópiami, bez ohľadu na médium alebo formu, v ktorej môžu existovať (spoločne „softvér“). Softvér je chránený zákonmi o autorských právach a ustanoveniami medzinárodných zmlúv a táto licenčná zmluva vám neprenáša žiadny záujem o softvér, digitálny obsah alebo akékoľvek sprievodné tlačené materiály, ale iba obmedzené právo na použitie a obmedzenú reprodukciu, ktorá je odvolateľné v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy.

Licencia Udelenie licencie

Poskytovateľ licencie týmto udeľuje a vy prijímate nevýhradnú licenciu na používanie softvéru v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

Vzdialená plocha/pomoc na diaľku

Softvér obsahuje technológie Remote Desktop (RDS) a Remote Assistance, ktoré umožňujú vzdialený prístup k softvéru alebo aplikáciám nainštalovaným na serveri TSplus (ďalej len hostiteľské zariadenie) z iných Zariadení. Môžete použiť funkciu Remote Desktop (RDS) softvéru na prístup k hostiteľskému zariadeniu z akéhokoľvek zariadenia za predpokladu, že pre toto zariadenie získate samostatnú softvérovú licenciu. Keď používate Pomoc na diaľku (alebo iný softvér, ktorý poskytuje podobnú funkčnosť na podobný účel), môžete zdieľať reláciu s inými používateľmi bez akéhokoľvek obmedzenia počtu pripojení Zariadenia a bez získania ďalších licencií na Softvér. V prípade aplikácií od spoločnosti Microsoft a iných spoločností by ste si mali prečítať licenčnú zmluvu pripojenú k príslušnému softvéru alebo sa obrátiť na príslušného poskytovateľa licencie, aby ste zistili, či je používanie softvéru s Remote Desktop (RDS) alebo Remote Assistance povolené bez dodatočnej licencie.

Výhrada práv

Všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené touto licenčnou zmluvou, si týmto vyhradzuje poskytovateľ licencie.

Demo

Demo verziu softvéru možno použiť iba na účely hodnotenia alebo na nekomerčné použitie. V prípade komerčného použitia je potrebné zakúpiť si licenciu bežnej verzie softvéru TSplus.

Bez demontáže

Rozumie sa a súhlasí s tým, že nebudete kopírovať program do žiadnej strojovo čitateľnej alebo tlačenej formy s výnimkou archivácie alebo na účely zálohovania v súlade s podmienkami tejto zmluvy, ani nebudete spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať, prekladať, spájať do iný počítačový program, zakryť alebo odstrániť autorské práva poskytovateľa licencie alebo inak upraviť softvér.

Prenos softvéru

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa licencie nesmiete udeliť sublicenciu, postúpiť ani previesť licenciu alebo softvér ani žiadne práva podľa tejto zmluvy. Akýkoľvek iný pokus o sublicencovanie, postúpenie alebo prevod akýchkoľvek práv, povinností alebo záväzkov podľa tejto zmluvy je neplatný.

Aktualizácie a nové verzie

V prípade, že sa vyvinú aktualizácie alebo nové verzie softvéru, poskytovateľ licencie vám môže podľa vlastného uváženia sprístupniť takéto aktualizácie a nové verzie po zaplatení akýchkoľvek požadovaných poplatkov. Ak je softvér aktualizovaný a sprístupnený vám, môžete aktualizáciu softvéru používať v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy.

Podmienky a ukončenie

Táto licenčná zmluva nadobudne platnosť po otvorení softvérového balíka alebo po jeho prvom použití, ak je stiahnutý, a bude trvať desať (10) rokov, pokiaľ nebude ukončená skôr v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Túto licenčnú zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť odinštalovaním softvéru a následným vrátením softvéru a všetkých jeho kópií a výpisov od poskytovateľa licencie.

Viacnásobné použitie

Softvér nesmiete používať súčasne na dvoch alebo viacerých počítačoch. Pre každý počítač, na ktorý inštalujete softvér, si musíte zakúpiť samostatnú licenciu. Licencia je viazaná na počítač, na ktorom je softvér nainštalovaný. V prípade, že získate nový počítač, musíte pred použitím softvéru na novom počítači odinštalovať softvér z predchádzajúceho počítača.

Prenájom softvéru

Softvér môžete používať na systémoch prenajatých vašim vlastným zákazníkom. Toto však nemení pravidlo o viacnásobnom použití; pre každý (prenajatý) počítač, na ktorý inštalujete softvér, si musíte zakúpiť samostatnú licenciu.

Viaceré médiá

Softvér môžete dostať na viac ako jednom pamäťovom médiu. Na jednom počítači môžete používať iba jedno médium. Iné médium nesmiete používať, kopírovať, prenášať, prenajímať, prenajímať, predávať, prideľovať ani inak prenášať na iného používateľa alebo iný počítač.

Ako je

Program sa poskytuje „tak ako je“ bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Poskytovateľ licencie nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v softvéri budú spĺňať vaše požiadavky alebo že prevádzka softvéru bude neprerušovaná alebo bezchybná. Niektoré krajiny nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk, takže vyššie uvedené vylúčenie sa vás nemusí týkať. Táto záruka vám dáva špecifické zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia.

Žiadne nezákonné alebo zakázané použitie

Podmienkou vášho používania softvéru je, že nebudete softvér používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami, podmienkami a upozorneniami. Softvér nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými zákonmi.

Obmedzenia zodpovednosti

Poskytovateľ licencie nebude v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne škody, vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku, stratených úspor alebo iných špeciálnych, náhodných alebo následných škôd vyplývajúcich z používania alebo neschopnosti používať softvér, aj keď poskytovateľ licencie alebo jeho autorizovaný predajca upozornení na možnosť takýchto škôd alebo na akýkoľvek nárok zo strany inej strany. V každom prípade kumulatívna zodpovednosť poskytovateľa licencie voči vám alebo akejkoľvek inej tretej strane za akúkoľvek stratu alebo škody vyplývajúce z akýchkoľvek nárokov, požiadaviek alebo konaní vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou nepresiahne licenčný poplatok, ktorý zaplatíte poskytovateľovi licencie za licenciu. a používanie tohto softvéru.

Dohoda

Táto zmluva predstavuje úplné porozumenie strán týkajúce sa licencie na softvér a ruší a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, ústne alebo písomné, medzi poskytovateľom licencie a vami a je určená ako konečné vyjadrenie zmluvy. Nesmie sa meniť ani dopĺňať inak, ako písomnou formou podpísanou zástupcom zamestnanca poskytovateľa licencie a konkrétne s odkazom na túto zmluvu. Táto dohoda má prednosť pred akýmikoľvek inými dokumentmi, ktoré môžu byť s ňou v rozpore. Týmto potvrdzujete, že ste si prečítali tieto licenčné podmienky softvérového programu, rozumiete im a súhlasíte s tým, že budete nimi viazaní.