ជួបជាមួយក្រុម TSplus

ការគ្រប់គ្រងនិងការគ្រប់គ្រង

Dominique Benoit - ប្រធាន TSplus
Mounia Zinbi - អ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ TSplus
អាឡិចសាន់ឌួរបូកគោ - ប្រធានផ្នែកលក់អន្តរជាតិ

ការអភិវឌ្ឍន៍

អេលឡាណាផាស - អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ TSplus

ជំនួយ

Olivier Benoit ប្រធានក្រុមគាំទ្រ TSplus
Mike Hudekoff - វិស្វករសេវាកម្ម

ទីផ្សារ

Floriane Mer - ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ TSplus
Caleb Zaharris នាយកទីផ្សារ TSplus