سیاست حفظ حریم خصوصی

در صورتی که TSplus اطلاعات شخصی داشته باشد، پردازش و در سیستم های مدیریتی TSplus ذخیره می شود. هدف از ذخیره و پردازش اطلاعات شخصی شما محدود به وظایف اداری ناشی از فروش محصولات است که طبق قوانین مالیاتی یا قوانین بین المللی به طور کلی خواسته می شود.

هدف دیگر از ذخیره و پردازش اطلاعات شخصی شما توسط TSplus پشتیبانی ما است. به دلیل پشتیبانی ما، ممکن است آدرس ایمیل، نام، شماره تلفن و غیره شما را داشته باشیم. در صورت داشتن برخی اطلاعات شخصی، استفاده از اطلاعات شخصی شما محدود به ارائه پشتیبانی از شما در نرم افزار TSplus مانند پاسخ از طریق پست به پشتیبانی شما می شود. درخواست.

TSplus اطلاعات شخصی را به طرف های دیگر منتقل نمی کند مگر اینکه چنین انتقالی از نظر قانونی الزامی باشد و طبق قانون خواسته شود.

در زیر خط مشی رازداری ما را در مورد خدماتی که استفاده می کنیم، خواهید دید.
سیاست حفظ حریم خصوصی