هدر NET

TSPLUS REFERENCES

They trust us.

500,000+ companies all over the world trust TSplus for their Remote Access, Remote Support and Server Security needs. When working with TSplus, you are following the path of global leaders.

TSPLUS REFERENCES

Case Studies

شرکت ها در هر اندازه و صنایع مختلف از TSplus Remote Access برای Application Delivery، Remote Working و Cloud Computing استفاده می کنند. 

TSPLUS AWARDS

Press References and Awards

Newspapers، کانال های تلویزیونی، انجمن ها و انجمن ها در مورد ما صحبت می کنند! به برخی از منابع مطبوعاتی ما نگاهی بیندازید در قالب PDF

گواهی CIOReview
جایزه رایگان نرم افزار Informer Virus

"ما خوشحالیم که بهترین عملکردهای برجسته بهار 2021 امسال را اعلام کنیم. TSplus نشان داد که کاربران آنها آنها را دوست دارند، همانطور که تعداد قابل توجهی از نظرات برجسته کاربران نشان می دهد."

شما همچنین می توانید برخی از ما را ببینید و دانلود کنید مراجع جهانی

TSPLUS REVIEWS

ما را بررسی کنید ویدیوهای گواهی: داستان های موفقیت متعدد از همکاران، شرکا و فروشندگان در سراسر جهان!