Định giá TSplus

TSplus Remote Access

Giá của giấy phép vĩnh viễn trên mỗi máy chủ theo số lượng người dùng đồng thời cho mỗi phiên bản TSplus Remote Access
 • TSplus Enterprise + biểu tượng nhỏ TSplus Enterprise Plus
 • Biểu tượng nhỏ TSplus Enterprise Doanh nghiệp TSplus
 • Biểu tượng nhỏ trên Web di động TSplus Web di động TSplus
 • TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ Máy in Tsplus
 • Biểu tượng nhỏ Hệ thống TSplus Hệ thống TSplus
TSplus Enterprise + biểu tượng nhỏ  TSplusEnterprise Plus
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$720
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$850
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$1150
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$1550
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1900
Biểu tượng nhỏ TSplus Enterprise  TSplusPhiên bản doanh nghiệp
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$220
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$350
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$650
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$1050
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1400
Biểu tượng nhỏ trên Web di động TSplus   TSplusPhiên bản Web Di động
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$200
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$300
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$550
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$1000
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1300
TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ   TSplusPhiên bản máy in
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$120
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$200
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$350
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$720
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1100
Biểu tượng nhỏ Hệ thống TSplus   TSplusPhiên bản hệ thống
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$90
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$150
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$250
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$600
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$950

Công cụ đồng hành và bảo mật mạng TSplus

Tất cả các giấy phép là vĩnh viễn và trên mỗi máy chủ.
 • TSplus 2FA biểu tượng nhỏ 2FA - Xác thực 2 yếu tố
 • TSplus Advanced Security biểu tượng nhỏ TSplus Advanced Security
 • TSplus Server Genius biểu tượng nhỏ Server Genius
 • TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ Virtual Printer
TSplus 2FA biểu tượng nhỏ   2FA - Xác thực hai yếu tốThêm một lớp bảo mật bổ sung
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
2FA - Xác thực hai yếu tố
$250
TSplus Advanced Security biểu tượng nhỏ  TSplus Advanced SecurityBảo mật máy chủ RDS của bạn
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus Advanced Security - Cơ bản về Bảo mật
$50
Giấy phép TSplus Advanced Security - Bảo vệ tối ưu
$250
TSplus Server Genius biểu tượng nhỏ  Server GeniusGiám sát máy chủ và trang web của bạn
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
May chủ
Các trang web
Giá bán
Giấy phép Server Genius - Phiên bản Essentials
1
1
$90
Giấy phép Server Genius - Phiên bản khởi động
5
5
$350
Giấy phép Server Genius - Phiên bản dành cho doanh nghiệp
10
10
$650
TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ  TSplus Virtual PrinterNâng cao chức năng in từ xa của bạn
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$90
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$150
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$250

Dịch vụ hỗ trợ & cập nhật TSplus

Mỗi giấy phép TSplus Remote Access mà bạn sở hữu phải tuân theo đăng ký Dịch vụ hỗ trợ và Cập nhật tùy chọn (nhưng được khuyến nghị).
 • Hỗ trợ và cập nhật biểu tượng nhỏ Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ
 • nâng cấp biểu tượng nhỏ TSplus Bản nâng cấp
Hỗ trợ và cập nhật biểu tượng nhỏ  Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợCập nhật lên phiên bản mới nhất TSplus và nhận hỗ trợ
Khoảng thời gian
Giá bán
Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ - 1 năm
21% trong giá giấy phép TSplus
Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ - 2 năm
18% trong giá giấy phép TSplus
Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ - 3 năm
15% trong giá giấy phép TSplus
nâng cấp biểu tượng nhỏ TSplus   Bản nâng cấpThêm người dùng và / hoặc thay đổi phiên bản cho giấy phép TSplus hiện có
Sự miêu tả
Giá bán
Nâng cấp người dùng và / hoặc ấn bản từ giấy phép TSplus hiện có
Chênh lệch giá + 10%

TSplus Remote Support và TSplus Remote Work

Tất cả các giấy phép là vĩnh viễn và trên mỗi máy chủ.
 • TSplus Remote Support biểu tượng nhỏ TSplus Remote Support
 • TSplus Remote Work biểu tượng nhỏ TSplus Remote Work
TSplus Remote Support biểu tượng nhỏ TSplus Remote SupportĐể được hỗ trợ từ xa
Giấy phép vĩnh viễn
Giá bán
Lên đến 5 đại lý
$250
Lên đến 10 đại lý
$500
Lên đến 15 đại lý
$750
Lên đến 20 đại lý
$1000
Lên đến 25 đại lý
$1250
TSplus Remote Work biểu tượng nhỏ  TSplus Remote WorkTruy cập máy tính làm việc của bạn từ nhà
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy trạm
Giá bán
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy trạm Bao gồm Gateway Broker và giấy phép Cổng thông tin điện tử
$25
Mua giấy phép trong Store