TSplus Store

Nâng cấp, Gia hạn và Quản lý
giấy phép TSplus của bạn

Nếu bạn đã mua một giấy phép, bạn có thể quản lý nó tại đây

Bạn sẽ được chuyển hướng đến Cổng thông tin khách hàng nơi bạn phải đăng nhập.

Khuyến khích

Lợi ích của việc đăng ký các dịch vụ Cập nhật & Hỗ trợ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về giấy phép của mình hoặc các dịch vụ Cập nhật & Hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.