ទាក់ទងមក

ចូលចិត្តវត្ថុរបស់យើង? ចង់ធ្វើការជាមួយយើងទេ? ឬគ្រាន់តែមានសំណួរណាមួយ? ប្រើទម្រង់ខាងក្រោមឬបើកការគាំទ្រ Ticket!

បង្កើតការគាំទ្រ Ticket

បើក ticket នៅលើគេហទំព័រជំនួយតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងឬផ្ញើសារមកយើងតាមរយៈទម្រង់ខាងក្រោម។

ឬផ្ញើសារមកយើង