قیمت TSplus

TSplus Remote Access

قیمت مجوزهای دائمی هر سرور بر اساس تعداد کاربران همزمان برای هر نسخه TSplus Remote Access
 • TSplus Enterprise + نماد کوچک TSplus Enterprise Plus
 • نماد کوچک TSplus Enterprise TSplus Enterprise
 • نماد کوچک وب موبایل TSplus وب موبایل TSplus
 • نماد کوچک TSplus Virtual Printer چاپگر Tsplus
 • نماد کوچک سیستم TSplus سیستم TSplus
TSplus Enterprise + نماد کوچک  TSplusاینترپرایز پلاس
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$720
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$850
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$1150
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1550
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$1900
نماد کوچک TSplus Enterprise  TSplusنسخه تجاری
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$220
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$350
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$650
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1050
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$1400
نماد کوچک وب موبایل TSplus   TSplusنسخه وب موبایل
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$200
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$300
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$550
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1000
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$1300
نماد کوچک TSplus Virtual Printer   TSplusنسخه چاپگر
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$120
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$200
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$350
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$720
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$1100
نماد کوچک سیستم TSplus   TSplusنسخه سیستم
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$90
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$150
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$250
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$600
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$950

TSplus امنیت سایبری و ابزارهای همراه

همه مجوزها دائمی و برای هر سرور هستند.
 • نماد کوچک TSplus 2FA 2FA - احراز هویت 2 عاملی
 • نماد کوچک TSplus Advanced Security TSplus Advanced Security
 • نماد کوچک TSplus Server Genius Server Genius
 • نماد کوچک TSplus Virtual Printer Virtual Printer
نماد کوچک TSplus 2FA   2FA - احراز هویت دو عاملییک لایه امنیتی اضافی اضافه کنید
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
2FA - احراز هویت دو عاملی
$250
نماد کوچک TSplus Advanced Security  TSplus Advanced Securityسرور RDS خود را ایمن کنید
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus Advanced Security - ملزومات امنیتی
$50
مجوز TSplus Advanced Security - حفاظت نهایی
$250
نماد کوچک TSplus Server Genius  Server Geniusسرورها و وب سایت های خود را نظارت کنید
مجوز دائمی برای هر سرور
سرورها
وب سایت ها
قیمت
مجوز Server Genius - نسخه Essentials
1
1
$90
مجوز Server Genius - نسخه راه اندازی
5
5
$350
مجوز Server Genius - نسخه تجاری
10
10
$650
نماد کوچک TSplus Virtual Printer  TSplus Virtual Printerچاپ از راه دور خود را تقویت کنید
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$90
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$150
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$250

TSplus به روز رسانی و خدمات پشتیبانی

هر مجوز TSplus Remote Access که دارید، مشمول اشتراک به‌روزرسانی‌ها و خدمات پشتیبانی اختیاری (اما توصیه‌شده) است.
 • پشتیبانی و به روز رسانی نماد کوچک به روز رسانی و خدمات پشتیبانی
 • نماد کوچک TSplus را ارتقا دهید ارتقا
پشتیبانی و به روز رسانی نماد کوچک  به روز رسانی و خدمات پشتیبانیبه آخرین نسخه TSplus به روز کنید و کمک بگیرید
مدت زمان
قیمت
به روز رسانی و خدمات پشتیبانی - 1 سال
قیمت مجوز 21% از TSplus
به روز رسانی و خدمات پشتیبانی - 2 سال
قیمت مجوز 18% از TSplus
به روز رسانی و خدمات پشتیبانی - 3 سال
قیمت مجوز 15% از TSplus
نماد کوچک TSplus را ارتقا دهید   ارتقاکاربران را اضافه کنید و/یا نسخه را به مجوز TSplus موجود تغییر دهید
شرح
قیمت
کاربران و/یا نسخه را از مجوز TSplus موجود ارتقا دهید
اختلاف قیمت + 10%

TSplus Remote Support و TSplus Remote Work

همه مجوزها دائمی و برای هر سرور هستند.
 • نماد کوچک TSplus Remote Support TSplus Remote Support
 • نماد کوچک TSplus Remote Work TSplus Remote Work
نماد کوچک TSplus Remote Support TSplus Remote Supportبرای کمک از راه دور
مجوز دائم
قیمت
حداکثر 5 نماینده
$250
حداکثر 10 نماینده
$500
حداکثر 15 نماینده
$750
حداکثر 20 نماینده
$1000
حداکثر 25 نماینده
$1250
نماد کوچک TSplus Remote Work  TSplus Remote Workاز خانه به رایانه محل کار خود دسترسی داشته باشید
مجوز دائمی در هر ایستگاه کاری
قیمت
مجوز دائمی در هر ایستگاه کاری شامل Gateway Broker و Web Portal است
$25
مجوزها را در Store خریداری کنید