Nâng cấp Ấn bản hoặc Thêm Người dùng vào giấy phép TSplus của bạn

1. Giấy phép hiện có của bạn
2. Giấy phép đã nâng cấp của bạn
3. Thông tin chi tiết của bạn

Giấy phép TSplus hiện tại của bạn là gì:

Phiên bản

Số lượng người dùng

Bạn muốn giấy phép TSplus nào:

Phiên bản

Số lượng người dùng

Mã Giấy phép Nâng cấp TSplus của bạn:

Nhập Mã Giấy phép Nâng cấp của bạn: (*)

Nhập Email của bạn để nhận tệp giấy phép mới của bạn:

(*) Nâng cấp máy chủ TSplus yêu cầu Mã cấp phép nâng cấp mà bạn có thể lấy từ máy chủ TSplus hiện có của mình.
Download Trial và chạy chương trình tạo mã giấy phép nâng cấp này trên máy chủ TSplus hiện có của bạn.
Nó sẽ hiển thị Mã Giấy phép Nâng cấp của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cho nhóm Bán hàng TSplus, liên quan đến thông tin phát hành, cấp phép hoặc bất kỳ câu hỏi bán hàng nào khác:
xin vui lòng gửi một email đến sales@tsplus.net