Điều khoản sử dụng

Phần mềm thỏa thuận cấp phép TSplus

Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng phần mềm đã tải xuống TSplus. Sử dụng phần mềm, nếu được tải xuống, có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này và hiểu rằng chúng sẽ ràng buộc về mặt pháp lý đối với bạn và Terminal Service Plus. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, hoặc không muốn chúng ràng buộc với bạn, bạn nên xóa phần mềm đã tải xuống khỏi bất kỳ phương tiện lưu trữ nào được lưu trữ trên đó.

Quyền sở hữu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Terminal Service Plus ("người cấp phép") là chủ sở hữu TSplus của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với phần mềm TSplus đã tải xuống và các chương trình máy tính có trong đó ở dạng mã đối tượng có thể đọc được bằng máy cũng như người dùng đi kèm tài liệu cùng với tất cả các bản sao tiếp theo của chúng, bất kể phương tiện hoặc hình thức mà chúng có thể tồn tại (gọi chung là "phần mềm"). Phần mềm được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế, và thỏa thuận cấp phép này không chuyển tải cho bạn bất kỳ mối quan tâm nào đến hoặc đối với phần mềm, nội dung kỹ thuật số hoặc bất kỳ tài liệu in kèm theo nào, mà chỉ có quyền sử dụng hạn chế và sao chép có giới hạn có thể thu hồi theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép này.

Giấy phép Cấp giấy phép

Người cấp phép theo đây cấp và bạn chấp nhận giấy phép không độc quyền để sử dụng phần mềm theo các điều khoản của thỏa thuận này.

Remote Desktop / Hỗ trợ từ xa

Phần mềm chứa công nghệ Remote Desktop (RDS) và Hỗ trợ từ xa cho phép Phần mềm hoặc ứng dụng được cài đặt trên máy chủ TSplus (sau đây được gọi là Thiết bị chủ) được truy cập từ xa từ các Thiết bị khác. Bạn có thể sử dụng tính năng Remote Desktop (RDS) của Phần mềm để truy cập Thiết bị chủ từ bất kỳ Thiết bị nào, miễn là bạn có được giấy phép Phần mềm riêng cho Thiết bị đó. Khi bạn đang sử dụng Hỗ trợ từ xa (hoặc phần mềm khác cung cấp chức năng tương tự cho mục đích tương tự), bạn có thể chia sẻ Phiên với những người dùng khác mà không có bất kỳ giới hạn nào về số lượng kết nối Thiết bị và không cần xin thêm giấy phép cho Phần mềm. Đối với các ứng dụng của Microsoft và không phải của Microsoft, bạn nên tham khảo thỏa thuận cấp phép đi kèm với phần mềm hiện hành hoặc liên hệ với người cấp phép hiện hành để xác định xem việc sử dụng phần mềm với Remote Desktop (RDS) hoặc Hỗ trợ từ xa có được phép mà không cần thêm giấy phép hay không.

Bảo lưu quyền

Tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng cho bạn theo thỏa thuận cấp phép này được bảo lưu bởi người cấp phép.

Bản giới thiệu

Phiên bản Demo của phần mềm chỉ có thể được sử dụng cho mục đích đánh giá hoặc cho mục đích phi thương mại. Trong trường hợp sử dụng cho mục đích thương mại, bạn phải mua bản quyền phiên bản thông thường của phần mềm TSplus.

Không tháo rời

Điều này được hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép chương trình sang bất kỳ dạng nào có thể đọc được bằng máy hoặc in ra ngoại trừ để lưu trữ hoặc cho mục đích sao lưu theo các điều khoản của thỏa thuận này, bạn cũng không được thiết kế ngược, dịch ngược, tháo rời, dịch, hợp nhất vào chương trình máy tính khác, che khuất hoặc xóa thông báo bản quyền của người cấp phép hoặc sửa đổi phần mềm theo cách khác.

Chuyển giao phần mềm

Bạn không được cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng giấy phép hoặc phần mềm hoặc bất kỳ quyền nào theo thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người cấp phép. Bất kỳ nỗ lực nào khác nhằm cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền, nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ nào dưới đây đều vô hiệu.

Cập nhật và phiên bản mới

Trong trường hợp các bản cập nhật hoặc phiên bản mới của phần mềm được phát triển, người cấp phép, theo quyết định của mình, có thể cung cấp các bản cập nhật và phiên bản mới đó cho bạn khi thanh toán bất kỳ khoản phí bắt buộc nào. Nếu phần mềm được cập nhật và cung cấp cho bạn, bạn có thể sử dụng bản cập nhật phần mềm phù hợp với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép này.

Điều khoản và chấm dứt

Thỏa thuận cấp phép này có hiệu lực khi bạn mở gói phần mềm hoặc lần sử dụng ban đầu nếu được tải xuống và sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian mười (10) năm trừ khi chấm dứt sớm hơn theo các điều khoản ở đây. Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận cấp phép này bất kỳ lúc nào bằng cách gỡ cài đặt phần mềm, sau đó trả lại phần mềm và tất cả các bản sao của nó và trích xuất ở đó từ người cấp phép.

Sử dụng nhiều lần

Bạn không thể sử dụng phần mềm trên hai hoặc nhiều máy tính đồng thời. Đối với mỗi máy tính mà bạn cài đặt phần mềm, bạn cần phải mua một giấy phép riêng. Giấy phép được liên kết với máy tính cài đặt phần mềm. Trong trường hợp bạn mua một máy tính mới, bạn phải gỡ cài đặt phần mềm khỏi máy tính trước đó trước khi sử dụng phần mềm trên máy tính mới.

Cho thuê phần mềm

Bạn được phép sử dụng phần mềm trên các hệ thống mà khách hàng của bạn thuê. Tuy nhiên, điều này không thay đổi quy tắc về Sử dụng Nhiều lần; đối với mỗi máy tính (thuê) mà bạn cài đặt phần mềm, bạn cần phải mua một giấy phép riêng.

Nhiều phương tiện

Bạn có thể nhận phần mềm trong nhiều phương tiện lưu trữ. Bạn chỉ có thể sử dụng một phương tiện trên một máy tính. Bạn không được sử dụng, sao chép, truyền, cho thuê, cho thuê, bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao phương tiện khác cho người dùng khác hoặc máy tính khác.

Như là

Chương trình được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Bên cấp phép không đảm bảo rằng các chức năng có trong phần mềm sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc hoạt động của phần mềm sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Một số quốc gia không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Bảo hành này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn cũng có thể có các quyền khác khác nhau giữa các quốc gia.

Không sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm

Với điều kiện sử dụng phần mềm của bạn, bạn sẽ không sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được sử dụng phần mềm theo bất kỳ cách nào vi phạm luật hiện hành.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, người cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, lợi nhuận bị mất, khoản tiết kiệm bị mất, hoặc các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng phần mềm ngay cả khi người cấp phép hoặc đại lý được ủy quyền của họ có đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy, hoặc bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên nào khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm tích lũy của người cấp phép đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ không vượt quá phí cấp phép mà bạn trả cho người cấp phép để được cấp phép và sử dụng phần mềm này.

Hợp đồng

Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ sự hiểu biết của các bên liên quan đến giấy phép của phần mềm, đồng thời thu hồi và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa người cấp phép và bạn, và được dự định là sự thể hiện cuối cùng của thỏa thuận. Nó sẽ không được sửa đổi hoặc bổ sung ngoại trừ trong một văn bản có chữ ký của một nhân viên đại diện của người cấp phép và đề cập cụ thể đến thỏa thuận này. Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ tài liệu nào khác có thể mâu thuẫn với thỏa thuận đó. Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản và điều kiện cấp phép chương trình phần mềm này, hiểu chúng và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng.