Truy cập từ xa, cung cấp ứng dụng và giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT

Chính sách bảo mật

Trong trường hợp TSplus có bất kỳ Thông tin cá nhân nào, thông tin đó sẽ được xử lý và lưu trữ trong hệ thống quản trị của TSplus. Mục đích của việc lưu trữ và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn được giới hạn trong các nhiệm vụ quản trị đi kèm với việc bán sản phẩm, theo yêu cầu của các quy tắc thuế hoặc luật Quốc tế nói chung.

Một mục đích khác của việc lưu trữ và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn bằng TSplus là sự hỗ trợ của chúng tôi. Vì sự hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi có thể có địa chỉ email, tên, số điện thoại của bạn, v.v. Trong trường hợp chúng tôi có một số Thông tin Cá nhân, việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn bị giới hạn ở việc hỗ trợ bạn trên phần mềm TSplus như trả lời qua thư khi hỗ trợ của bạn yêu cầu.

TSplus không chuyển Thông tin Cá nhân cho các bên khác trừ khi việc chuyển giao đó được pháp luật yêu cầu và yêu cầu.

Bạn sẽ tìm thấy bên dưới chính sách bảo mật của chúng tôi liên quan đến các dịch vụ chúng tôi sử dụng.

Chính sách bảo mật