Villkor

TSplus licensavtalsprogramvara

Läs följande villkor innan du använder TSplus-nedladdad programvara. Att använda programvaran, om den laddas ner, innebär att du accepterar dessa villkor och förstår att de är juridiskt bindande för dig och Terminal Service Plus. Om du inte håller med dessa villkor eller inte vill att de ska vara bindande för dig, bör du radera den nedladdade programvaran från alla lagringsmedier som den är lagrad på.

Äganderätt

Du bekräftar och godkänner att Terminal Service Plus ("licensgivare") är TSplus-ägaren av alla rättigheter, titel och intresse för och till den nedladdade programvaran TSplus och datorprogrammen som finns däri i maskinläsbar objektkodform samt den medföljande användaren. dokumentation tillsammans med alla efterföljande kopior av dem, oavsett media eller form i vilka de kan finnas (tillsammans "programvaran"). Programvaran är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser, och detta licensavtal förmedlar inte något intresse för eller till programvaran, digitalt innehåll eller tillhörande tryckt material, utan endast en begränsad användningsrätt och begränsad återgivning som återkallas i enlighet med villkoren i detta licensavtal.

Licens Beviljande av licens

Licensgivaren beviljar härmed, och du accepterar, en icke-exklusiv licens att använda programvaran i enlighet med villkoren i detta avtal.

Remote Desktop / Fjärrhjälp

Programvaran innehåller Remote Desktop (RDS) och fjärrhjälpsteknik som möjliggör fjärråtkomst till programvaran eller applikationer som är installerade på TSplus-servern (nedan kallad en värdenhet) från andra enheter. Du kan använda programvarans Remote Desktop (RDS) -funktion för att komma åt värdenheten från vilken enhet som helst, förutsatt att du förvärvar en separat mjukvarulicens för den enheten. När du använder Fjärrhjälp (eller annan programvara som ger liknande funktioner för ett liknande ändamål) kan du dela en session med andra användare utan begränsning av antalet enhetsanslutningar och utan att skaffa ytterligare licenser för programvaran. För Microsoft- och icke-Microsoft-applikationer bör du konsultera licensavtalet som medföljer tillämplig programvara eller kontakta tillämplig licensgivare för att avgöra om användning av programvaran med Remote Desktop (RDS) eller fjärrhjälp är tillåten utan ytterligare licens.

Förbehåll för rättigheter

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig genom detta licensavtal reserveras härmed av licensgivaren.

Demo

Demoversionen av programvaran får endast användas för utvärderingsändamål eller för icke-kommersiellt bruk. Vid kommersiell användning måste du köpa en licens för den normala versionen av programvaran TSplus.

Ingen demontering

Det är underförstått och överenskommet att du inte ska kopiera programmet till någon maskinläsbar eller tryckt form förutom för arkivering eller för säkerhetskopieringsändamål i enlighet med villkoren i detta avtal, och du ska inte heller omvandla, dekompilera, demontera, översätta, slå samman till ett annat datorprogram, dölja eller ta bort licensgivarens copyrightmeddelande eller på annat sätt modifiera programvaran.

Överföring av programvara

Du får inte underlicensiera, överlåta eller överföra licensen eller programvaran eller några rättigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt tillstånd från licensgivaren. Alla försök på annat sätt att underlicensiera, överlåta eller överföra någon av rättigheterna, skyldigheterna eller skyldigheterna nedan är ogiltiga.

Uppdateringar och nya versioner

I händelse av att uppdateringar eller nya versioner av programvaran utvecklas kan licensgivaren, efter eget gottfinnande, göra sådana uppdateringar och nya versioner tillgängliga för dig mot betalning av eventuella avgifter. Om programvaran uppdateras och görs tillgänglig för dig kan du använda programuppdateringen i enlighet med villkoren i detta licensavtal.

Villkor och uppsägning

Detta licensavtal träder i kraft när du öppnar programvarupaketet, eller dess första användning om det laddas ner, och fortsätter under en period av tio (10) år såvida det inte sägs upp tidigare i enlighet med villkoren här. Du kan när som helst säga upp detta licensavtal genom att avinstallera programvaran, följt av att returnera programvaran och alla kopior därav och utdrag från licensgivaren.

Flera användningar

Du får inte använda programvaran på två eller flera datorer samtidigt. För varje dator som du installerar programvaran på måste du köpa en separat licens. Licensen är bunden till den dator som programvaran är installerad på. Om du skaffar en ny dator måste du avinstallera programvaran från den tidigare datorn innan du använder programvaran på den nya datorn.

Uthyrning av programvara

Du får använda programvaran på system som hyrs ut till dina egna kunder. Detta ändrar dock inte regeln om flergångsbruk; för varje (hyrd) dator som du installerar programvaran på måste du köpa en separat licens.

Flera media

Du kan få programvaran i mer än ett lagringsmedium. Du får bara använda ett medium på en enda dator. Du får inte använda, kopiera, sända, hyra, hyra, sälja, tilldela eller på annat sätt överföra det andra mediet till en annan användare eller annan dator.

I befintligt skick

Programmet tillhandahålls "som det är" utan garantier av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte. Licensgivaren garanterar inte att funktionerna i programvaran uppfyller dina krav eller att driften av programvaran kommer att vara oavbruten eller felfri. Vissa länder tillåter inte undantag från underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för din användning av programvaran kommer du inte att använda programvaran för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor, och meddelanden. Du får inte använda programvaran på något sätt som bryter mot tillämpliga lagar.

Ansvarsbegränsningar

Under inga omständigheter kommer licensgivaren att hållas ansvarig för några skador, inklusive men inte begränsat till, förlorade vinster, förlorade besparingar eller andra speciella, tillfälliga eller följdskador som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda programvaran även om licensgivaren eller dess auktoriserade återförsäljare har har informerats om möjligheten till sådana skador eller för eventuella anspråk från någon annan part. Under alla omständigheter får licensgivarens kumulativa ansvar gentemot dig eller någon annan tredje part för förlust eller skada till följd av krav, krav eller åtgärder som uppstår på grund av eller relaterar till detta avtal inte överstiga licensavgiften som du betalat till licensgivaren för licensen. och användning av denna programvara.

Avtal

Detta avtal utgör hela parternas förståelse om licens för programvaran och återkallar och ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, mellan licensgivaren och dig, och är tänkt som ett slutligt uttryck för avtalet. Det ska inte modifieras eller ändras förutom i en skrift som undertecknats av en representantanställd hos licensgivaren och som specifikt hänvisar till detta avtal. Detta avtal ska ha företräde framför alla andra dokument som kan vara i konflikt med detta. Du erkänner härmed att du har läst dessa programvarulicensvillkor, förstår dem och samtycker till att vara bundna av dem.