Podmienky používania

Softvér s licenčnou zmluvou TSplus

Pred použitím stiahnutého softvéru TSplus si prečítajte nasledujúce podmienky. Používanie softvéru, ak je stiahnutý, znamená, že prijímate tieto zmluvné podmienky a rozumiete, že budú právne záväzné pre vás aj pre Terminal Service Plus. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte alebo nechcete, aby pre vás boli záväzné, mali by ste stiahnutý softvér z ľubovoľného pamäťového média, na ktorom je uložený, vymazať.

Vlastníctvo

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Terminal Service Plus („poskytovateľ licencie“) je vlastníkom všetkých práv, titulov a podielov na stiahnutom softvéri TSplus a v ňom obsiahnutých počítačových programoch v strojovo čitateľnej podobe kódového kódu ako aj sprievodného používateľa. dokumentácia spolu so všetkými následnými kópiami tejto verzie bez ohľadu na médium alebo formu, v ktorej môžu existovať (ďalej len „softvér“). Softvér je chránený zákonmi o autorských právach a ustanoveniami medzinárodných zmlúv a táto licenčná zmluva vám neprenáša žiadny záujem o softvér, digitálny obsah alebo sprievodné tlačené materiály alebo o softvér, digitálny obsah alebo sprievodné tlačené materiály, ale iba obmedzené právo na použitie a obmedzenú reprodukciu, ktorá je odvolateľné v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy.

Licencia Udelenie licencie

Poskytovateľ licencie týmto udeľuje a prijímate nevýhradnú licenciu na používanie softvéru v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

Remote Desktop / Vzdialená pomoc

Softvér obsahuje technológie Remote Desktop (RDS) a Remote Assistance, ktoré umožňujú vzdialený prístup k softvéru alebo aplikáciám nainštalovaným na serveri TSplus (ďalej len hostiteľské zariadenie) z iných zariadení. Funkciu Softvéru Remote Desktop (RDS) môžete používať na prístup k hostiteľskému zariadeniu z ľubovoľného zariadenia za predpokladu, že pre dané zariadenie získate samostatnú licenciu na softvér. Ak používate Vzdialenú pomoc (alebo iný softvér, ktorý poskytuje podobné funkcie na podobné účely), môžete reláciu zdieľať s ostatnými používateľmi bez obmedzenia počtu pripojení zariadenia a bez získania ďalších licencií na softvér. V prípade aplikácií od spoločností Microsoft a iných spoločností by ste sa mali poradiť s licenčnou zmluvou priloženou k príslušnému softvéru alebo sa obrátiť na príslušného poskytovateľa licencie, aby ste zistili, či je použitie softvéru s Remote Desktop (RDS) alebo Remote Assistance povolené bez dodatočnej licencie.

Výhrada práv

Poskytovateľ licencie si týmto vyhradzuje všetky práva, ktoré vám táto licenčná zmluva výslovne neposkytuje.

Ukážka

Demo verziu softvéru je možné použiť iba na účely vyhodnotenia alebo na nekomerčné použitie. V prípade komerčného použitia sa vyžaduje zakúpenie licencie bežnej verzie softvéru TSplus.

Žiadna demontáž

Rozumie sa a súhlasí s tým, že nebudete kopírovať program do žiadnej strojovo čitateľnej alebo tlačenej formy okrem archivácie alebo zálohovania v súlade s podmienkami tejto dohody, ani nebudete spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať, prekladať, zlúčiť do iný počítačový program, zakryť alebo odstrániť upozornenie na autorské práva poskytovateľa licencie alebo inak upraviť softvér.

Prenos softvéru

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa licencie nesmiete sublicencovať, postúpiť alebo previesť licenciu alebo softvér ani žiadne práva podľa tejto dohody. Akýkoľvek iný pokus o sublicenciu, postúpenie alebo prevod akýchkoľvek práv, povinností alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody je neplatný.

Aktualizácie a nové verzie

V prípade vývoja aktualizácií alebo nových verzií softvéru môže poskytovateľ licencie podľa vlastného uváženia sprístupniť tieto aktualizácie a nové verzie po zaplatení všetkých požadovaných poplatkov. Ak je softvér aktualizovaný a sprístupnený vám, môžete aktualizáciu softvéru používať v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy.

Podmienky a ukončenie

Táto licenčná zmluva je účinná po otvorení softvérového balíka alebo jeho prvom použití, ak je stiahnutý, a bude trvať desať (10) rokov, pokiaľ nebude ukončená skôr v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Túto licenčnú zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť odinštalovaním softvéru a následným vrátením softvéru a všetkých jeho kópií a výpisov od poskytovateľa licencie.

Viacnásobné použitie

Softvér nemôžete používať na dvoch alebo viacerých počítačoch súčasne. Pre každý počítač, na ktorý inštalujete softvér, musíte zakúpiť samostatnú licenciu. Licencia je viazaná na počítač, na ktorom je nainštalovaný softvér. V prípade, že si zaobstaráte nový počítač, musíte pred použitím softvéru v novom počítači odinštalovať softvér z predchádzajúceho počítača.

Prenájom softvéru

Softvér môžete používať v systémoch prenajatých vašim zákazníkom. To však nemení pravidlo o viacnásobnom použití; pre každý (prenajatý) počítač, na ktorý inštalujete softvér, musíte zakúpiť samostatnú licenciu.

Viac médií

Softvér môžete dostávať na viac ako jednom pamäťovom médiu. Na jednom počítači môžete používať iba jedno médium. Druhé médium nesmiete používať, kopírovať, prenášať, prenajímať, prenajímať, predávať, postúpiť alebo inak preniesť na iného používateľa alebo iný počítač.

Ako je

Program je poskytovaný „taký, aký je“, bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nielen, implikovaných záruk predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel. Poskytovateľ licencie neručí za to, že funkcie obsiahnuté v softvéri vyhovejú vašim požiadavkám alebo že prevádzka softvéru bude neprerušovaná alebo bezchybná. Niektoré krajiny neumožňujú vylúčenie implicitných záruk, takže vyššie uvedené vylúčenie sa vás nemusí týkať. Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia.

Žiadne nezákonné alebo zakázané použitie

Podmienkou vášho používania softvéru je, že softvér nebudete používať na žiadne účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané týmito podmienkami a oznámeniami. Softvér nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s príslušnými zákonmi.

Obmedzenia zodpovednosti

Poskytovateľ licencie nebude v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne škody, okrem iného za ušlý zisk, stratu úspor alebo iné špeciálne, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti používať softvér, aj keď poskytovateľ licencie alebo jeho autorizovaný predajca boli informovaní o možnosti takýchto škôd alebo o nároku akejkoľvek inej strany. V každom prípade kumulatívna zodpovednosť poskytovateľa licencie voči vám alebo akejkoľvek inej tretej strane za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z akýchkoľvek nárokov, požiadaviek alebo krokov vyplývajúcich z tejto dohody alebo súvisiacich s touto dohodou nepresiahne licenčný poplatok, ktorý zaplatíte poskytovateľovi licencie za licenciu a používanie tohto softvéru.

Dohody

Táto zmluva predstavuje úplné porozumenie strán týkajúce sa licencie na softvér a ruší a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, ústne alebo písomné, medzi poskytovateľom licencie a vami, a má byť konečným vyjadrením dohody. Nemôže sa meniť ani dopĺňať, okrem prípadov, keď je písomne podpísaný zástupcom zamestnanca poskytovateľa licencie a konkrétne sa odvoláva na túto dohodu. Táto dohoda má prednosť pred ostatnými dokumentmi, ktoré by s ňou mohli byť v rozpore. Týmto potvrdzujete, že ste si prečítali tieto licenčné podmienky pre softvérový program, porozumeli ste im a zaväzujete sa nimi byť viazaní.