Warunki korzystania

Oprogramowanie umowy licencyjnej TSplus

Przeczytaj poniższe warunki przed użyciem pobranego oprogramowania TSplus. Korzystanie z oprogramowania, jeśli zostało pobrane, oznacza, że akceptujesz niniejsze warunki i rozumiesz, że będą one prawnie wiążące dla Ciebie i Terminal Service Plus. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub nie chcesz, aby były dla Ciebie wiążące, powinieneś usunąć pobrane oprogramowanie z dowolnego nośnika, na którym jest przechowywane.

Własność

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Terminal Service Plus („licencjodawca”) jest właścicielem TSplus wszystkich praw, tytułów i udziałów w pobranym oprogramowaniu TSplus i zawartych w nim programach komputerowych w postaci kodu obiektowego do odczytu maszynowego, a także towarzyszący użytkownik dokumentację wraz ze wszystkimi jej kolejnymi kopiami, niezależnie od nośnika lub formy, w jakiej mogą istnieć (łącznie „oprogramowanie”). Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami traktatów międzynarodowych, a niniejsza umowa licencyjna nie przekazuje użytkownikowi żadnego zainteresowania oprogramowaniem, treściami cyfrowymi ani towarzyszącymi mu materiałami drukowanymi, a jedynie ograniczone prawo do użytkowania i ograniczonego powielania, które jest odwoływalne zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej.

Licencja Udzielenie licencji

Licencjodawca niniejszym udziela, a Licencjobiorca akceptuje niewyłączną licencję na korzystanie z oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Remote Desktop/pomoc zdalna

Oprogramowanie zawiera technologie Remote Desktop (RDS) i Remote Assistance, które umożliwiają zdalny dostęp do Oprogramowania lub aplikacji zainstalowanych na serwerze TSplus (dalej zwanym Urządzeniem Hostującym) z innych Urządzeń. Użytkownik może korzystać z funkcji Oprogramowania Remote Desktop (RDS) w celu uzyskania dostępu do Urządzenia Hosta z dowolnego Urządzenia, pod warunkiem nabycia oddzielnej licencji na Oprogramowanie dla tego Urządzenia. W przypadku korzystania z Pomocy zdalnej (lub innego oprogramowania, które zapewnia podobną funkcjonalność w podobnym celu), można udostępniać Sesję innym użytkownikom bez ograniczenia liczby połączeń Urządzenia i bez nabywania dodatkowych licencji na Oprogramowanie. W przypadku aplikacji firmy Microsoft i innych firm należy zapoznać się z umową licencyjną dołączoną do odpowiedniego oprogramowania lub skontaktować się z odpowiednim licencjodawcą, aby ustalić, czy korzystanie z oprogramowania z Remote Desktop (RDS) lub Pomocą zdalną jest dozwolone bez dodatkowej licencji.

Zastrzeżenie praw

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej umowy licencyjnej, są niniejszym zastrzeżone przez licencjodawcę.

Próbny

Wersja demonstracyjna oprogramowania może być używana wyłącznie do celów ewaluacyjnych lub do użytku niekomercyjnego. W przypadku użytku komercyjnego wymagane jest wykupienie licencji normalnej wersji oprogramowania TSplus.

Bez demontażu

Rozumie się i zgadza się, że nie będziesz kopiować programu do jakiejkolwiek formy do odczytu maszynowego lub drukowanej, z wyjątkiem archiwizacji lub do celów tworzenia kopii zapasowych zgodnie z warunkami niniejszej umowy, ani nie będziesz dokonywał inżynierii wstecznej, dekompilacji, deasemblacji, tłumaczenia, łączenia innego programu komputerowego, zasłaniać ani usuwać informacji o prawach autorskich licencjodawcy ani w inny sposób modyfikować oprogramowania.

Transfer oprogramowania

Użytkownik nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić licencji lub oprogramowania ani żadnych praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody licencjodawcy. Wszelkie inne próby udzielania sublicencji, cesji lub przeniesienia któregokolwiek z praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy są nieważne.

Aktualizacje i nowe wersje

W przypadku opracowania aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania licencjodawca może, według własnego uznania, udostępnić takie aktualizacje i nowe wersje po uiszczeniu wszelkich wymaganych opłat. Jeśli oprogramowanie zostanie zaktualizowane i udostępnione, możesz korzystać z aktualizacji oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej.

Warunki i wypowiedzenie

Niniejsza umowa licencyjna wchodzi w życie z chwilą otwarcia pakietu oprogramowania lub jego pierwszego użycia po pobraniu i będzie obowiązywać przez okres dziesięciu (10) lat, o ile nie zostanie wcześniej rozwiązana zgodnie z niniejszymi warunkami. Licencjobiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę licencyjną w dowolnym momencie poprzez odinstalowanie oprogramowania, a następnie zwrócenie oprogramowania wraz ze wszystkimi jego kopiami i wyciągami od licencjodawcy.

Wielokrotnego użytku

Licencjobiorca nie może używać oprogramowania na dwóch lub więcej komputerach jednocześnie. Dla każdego komputera, na którym instalujesz oprogramowanie, musisz kupić osobną licencję. Licencja jest powiązana z komputerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie. W przypadku nabycia nowego komputera należy odinstalować oprogramowanie z poprzedniego komputera przed użyciem oprogramowania na nowym komputerze.

Wynajem oprogramowania

Możesz używać oprogramowania na systemach wynajmowanych własnym klientom. Nie zmienia to jednak zasady Wielokrotnego Użycia; dla każdego (wynajmowanego) komputera, na którym instalujesz oprogramowanie, musisz wykupić osobną licencję.

Wiele mediów

Licencjobiorca może otrzymać oprogramowanie na więcej niż jednym nośniku pamięci. Możesz używać tylko jednego nośnika na jednym komputerze. Użytkownik nie może używać, kopiować, przesyłać, wynajmować, wynajmować, sprzedawać, cedować lub w inny sposób przekazywać innego nośnika innemu użytkownikowi lub innemu komputerowi.

Jak jest

Program jest dostarczany „tak jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje zawarte w oprogramowaniu spełnią Twoje wymagania lub że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a ponadto mogą przysługiwać również inne prawa, które różnią się w zależności od kraju. .

Zakaz użycia niezgodnego z prawem lub zabronionego

Warunkiem korzystania z oprogramowania jest zakaz korzystania z oprogramowania w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejsze warunki i uwagi. Licencjobiorca nie może korzystać z oprogramowania w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa.

Granice odpowiedzialnosci

W żadnym wypadku licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi utracone zyski, utracone oszczędności lub inne szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca lub jego autoryzowany sprzedawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony jakiejkolwiek innej strony. W każdym przypadku łączna odpowiedzialność licencjodawcy wobec ciebie lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jakichkolwiek roszczeń, żądań lub działań wynikających lub związanych z niniejszą umową nie może przekroczyć opłaty licencyjnej uiszczonej przez ciebie licencjodawcy za licencję i korzystanie z tego oprogramowania.

Umowa

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia stron w odniesieniu do licencji na oprogramowanie oraz unieważnia i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy ustne lub pisemne między licencjodawcą a użytkownikiem i ma służyć jako ostateczne wyrażenie umowy. Nie może być zmieniana ani zmieniana, z wyjątkiem formy pisemnej podpisanej przez przedstawiciela pracownika licencjodawcy, a konkretnie odnoszącej się do niniejszej umowy. Niniejsza umowa ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami, które mogą być z nią sprzeczne. Niniejszym potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze warunki licencji na oprogramowanie, rozumiesz je i zgadzasz się na ich przestrzeganie.