Vilkår for bruk

TSplus lisensavtale programvare

Les følgende vilkår og betingelser før du bruker TSplus nedlastet programvare. Hvis programvaren lastes ned, betyr det at du godtar disse vilkårene og forstår at de vil være juridisk bindende for deg og Terminal Service Plus. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, eller ikke vil at de skal være bindende for deg, bør du slette den nedlastede programvaren fra ethvert lagringsmedium som den er lagret på.

Eie

Du erkjenner og godtar at Terminal Service Plus ("lisensgiver") er TSplus-eier av alle rettigheter, tittel og interesse i og til den nedlastede TSplus-programvaren og dataprogrammene som er inneholdt i maskinlesbar objektkodeform samt den medfølgende brukeren. dokumentasjon sammen med alle etterfølgende kopier av dem, uavhengig av media eller form de kan eksistere i (samlet "programvaren"). Programvaren er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale traktatbestemmelser, og denne lisensavtalen formidler ikke noen interesse for eller for programvaren, digitalt innhold eller tilhørende trykte materialer, men bare en begrenset bruksrett og begrenset reproduksjon som er kan tilbakekalles i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen.

Lisens Bevilgning av lisens

Lisensgiver gir hermed, og du godtar, en ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

Remote Desktop / Fjernhjelp

Programvaren inneholder Remote Desktop (RDS) og Remote Assistance-teknologier som gjør det mulig å få tilgang til programvaren eller applikasjonene som er installert på TSplus-serveren (heretter kalt en vertsenhet) fra andre enheter. Du kan bruke programvarens Remote Desktop (RDS) -funksjon for å få tilgang til vertsenheten fra en hvilken som helst enhet, forutsatt at du skaffer deg en egen programvarelisens for den enheten. Når du bruker ekstern assistanse (eller annen programvare som gir lignende funksjonalitet for et lignende formål), kan du dele en økt med andre brukere uten noen begrensning på antall enhetstilkoblinger og uten å skaffe ytterligere lisenser for programvaren. For Microsoft og ikke-Microsoft-applikasjoner, bør du konsultere lisensavtalen som følger med gjeldende programvare eller kontakte gjeldende lisensgiver for å avgjøre om bruk av programvaren med Remote Desktop (RDS) eller Fjernhjelp er tillatt uten en ekstra lisens.

Forbehold om rettigheter

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg av denne lisensavtalen, forbeholdes herved av lisensgiveren.

Demo

Demo-versjonen av programvaren kan bare brukes til evaluering eller for ikke-kommersiell bruk. I tilfelle kommersiell bruk, må du kjøpe en lisens for den vanlige versjonen av programvaren TSplus.

Ingen demontering

Det er forstått og avtalt at du ikke skal kopiere programmet til maskinlesbar eller trykt form, bortsett fra for arkivering eller for sikkerhetskopieringsformål i samsvar med vilkårene i denne avtalen, og du skal heller ikke reversere, dekompilere, demontere, oversette, slå sammen et annet dataprogram, tilsløre eller fjerne lisensgiverens copyrightmerknad eller på annen måte endre programvaren.

Overføring av programvare

Du skal ikke underlisensiere, overføre eller overføre lisensen eller programvaren eller noen rettigheter i henhold til denne avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra lisensgiveren. Ethvert forsøk på annen måte å underlisensiere, overføre eller overføre noen av rettighetene, pliktene eller forpliktelsene nedenfor er ugyldige.

Oppdateringer og nye versjoner

I tilfelle det blir utviklet oppdateringer eller nye versjoner av programvaren, kan lisensgiveren, etter eget skjønn, gjøre slike oppdateringer og nye versjoner tilgjengelig for deg etter betaling av nødvendige avgifter. Hvis programvaren er oppdatert og gjort tilgjengelig for deg, kan du bruke programvareoppdateringen i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen.

Vilkår og oppsigelse

Denne lisensavtalen er gjeldende når du åpner programvarepakken, eller den første bruken hvis den lastes ned, og vil fortsette i en periode på ti (10) år med mindre den ble sagt opp tidligere i samsvar med vilkårene her. Du kan si opp denne lisensavtalen når som helst ved å avinstallere programvaren, etterfulgt av å returnere programvaren og alle kopier av den og utdrag der fra lisensgiveren.

Flerbruk

Du kan ikke bruke programvaren på to eller flere datamaskiner samtidig. For hver datamaskin du installerer programvaren på, må du kjøpe en egen lisens. Lisensen er bundet til datamaskinen som programvaren er installert på. I tilfelle du anskaffer deg en ny datamaskin, må du avinstallere programvaren fra forrige datamaskin før du bruker programvaren på den nye datamaskinen.

Utleie av programvare

Du har lov til å bruke programvaren på systemer som leies ut til dine egne kunder. Dette endrer imidlertid ikke regelen om flerbruk; for hver (leid) datamaskin du installerer programvaren på, må du kjøpe en egen lisens.

Flere medier

Du kan motta programvaren i mer enn ett lagringsmedium. Du kan bare bruke ett medium på en datamaskin. Du kan ikke bruke, kopiere, overføre, lease, leie, selge, tildele eller på annen måte overføre det andre mediet til en annen bruker eller en annen datamaskin.

Som det er

Programmet leveres "som det er" uten noen form for garanti, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Lisensgiver garanterer ikke at funksjonene i programvaren vil oppfylle dine krav, eller at driften av programvaren vil være uavbrutt eller feilfri. Noen land tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, så ekskluderingen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Som en betingelse for din bruk av programvaren, vil du ikke bruke programvaren til noe formål som er ulovlig eller forbudt av disse vilkårene, betingelsene og merknadene. Du kan ikke bruke programvaren på noen måte som er i strid med gjeldende lover.

Ansvarsbegrensninger

Under ingen omstendigheter vil lisensgiveren være ansvarlig for skader, inkludert men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapte besparelser eller andre spesielle, tilfeldige eller følgeskader som oppstår på grunn av bruk eller manglende evne til å bruke programvaren, selv om lisensgiveren eller den autoriserte forhandleren har blitt informert om muligheten for slike skader, eller for ethvert krav fra en annen part. Under alle omstendigheter vil lisensgivers kumulative ansvar overfor deg eller andre tredjeparter for tap eller skader som følge av krav, krav eller handlinger som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen ikke overstige lisensavgiften du betaler til lisensgiveren for lisensen. og bruk av denne programvaren.

Avtale

Denne avtalen utgjør hele forståelsen av partene knyttet til lisensen til programvaren, og opphever og erstatter alle tidligere avtaler, muntlig eller skriftlig, mellom lisensgiveren og deg, og er ment som et endelig uttrykk for avtalen. Det skal ikke endres eller endres bortsett fra i en skriftlig signert av en representant ansatt hos lisensgiveren, og som spesielt refererer til denne avtalen. Denne avtalen skal gå foran andre dokumenter som kan være i konflikt med den. Du erkjenner herved at du har lest disse programvarelisensvilkårene, forstår dem og godtar å være bundet av dem.