Syarat penggunaan

Perisian perjanjian lesen TSplus

Sila baca terma dan syarat berikut sebelum menggunakan perisian yang dimuat turun TSplus. Menggunakan perisian, jika dimuat turun, bermaksud anda menerima terma dan syarat ini dan memahami bahawa perisian tersebut akan mengikat anda dan Terminal Service Plus. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, atau tidak mahu ia mengikat anda, anda harus memadam perisian yang dimuat turun dari mana-mana media storan yang disimpan.

Pemilikan

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Terminal Service Plus ("pemberi lesen") adalah pemilik TSplus semua hak, hak dan kepentingan dalam dan ke perisian TSplus yang dimuat turun dan program komputer yang terdapat di dalamnya dalam bentuk kod objek yang dapat dibaca mesin serta pengguna yang menyertainya dokumentasi bersama dengan semua salinan berikutnya, tanpa mengira media atau bentuk di mana ia mungkin wujud (secara kolektif "perisian"). Perisian ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan peruntukan perjanjian antarabangsa, dan perjanjian lesen ini tidak memberikan minat kepada Anda terhadap atau ke perisian, kandungan digital, atau bahan cetak yang disertakan, tetapi hanya hak penggunaan dan pengeluaran semula terhad yang boleh dibatalkan mengikut syarat-syarat perjanjian lesen ini.

Lesen Pemberian lesen

Pemberi lesen dengan ini memberikan, dan anda menerima, lesen tanpa eksklusif untuk menggunakan perisian mengikut syarat-syarat perjanjian ini.

Remote Desktop / Bantuan Jauh

Perisian ini mengandungi teknologi Remote Desktop (RDS) dan Bantuan Jauh yang membolehkan Perisian atau aplikasi yang dipasang pada pelayan TSplus (selepas ini disebut sebagai Peranti Hos) dapat diakses dari jauh dari Peranti lain. Anda boleh menggunakan ciri Remote Desktop (RDS) Perisian untuk mengakses Peranti Hos dari mana-mana Peranti, dengan syarat anda memperoleh lesen Perisian yang berasingan untuk Peranti tersebut. Semasa anda menggunakan Bantuan Jauh (atau perisian lain yang menyediakan fungsi serupa untuk tujuan yang serupa), anda boleh berkongsi Sesi dengan pengguna lain tanpa had jumlah sambungan Peranti dan tanpa memperoleh lesen tambahan untuk Perisian. Untuk aplikasi Microsoft dan bukan Microsoft, anda harus melihat perjanjian lesen yang menyertai perisian yang berkenaan atau menghubungi pemberi lesen yang berkenaan untuk menentukan sama ada penggunaan perisian dengan Remote Desktop (RDS) atau Bantuan Jauh dibenarkan tanpa lesen tambahan.

Pemeliharaan hak

Semua hak yang tidak diberikan secara jelas kepada anda oleh perjanjian lesen ini dengan ini dilindungi oleh pemberi lesen.

Demo

Versi demo perisian hanya boleh digunakan untuk tujuan penilaian atau untuk penggunaan bukan komersial. Sekiranya penggunaan komersial, anda diminta untuk membeli lesen perisian versi TSplus biasa.

Tiada pembongkaran

Adalah difahami dan dipersetujui bahawa anda tidak akan menyalin program ke dalam bentuk mesin yang boleh dibaca atau dicetak melainkan untuk arkib atau untuk tujuan sandaran sesuai dengan syarat-syarat perjanjian ini, dan anda juga tidak akan membuat jurutera terbalik, menyusun semula, membongkar, menerjemahkan, menggabungkan ke dalam program komputer lain, mengaburkan atau membuang notis hak cipta pemberi lesen atau mengubah suai perisian.

Pemindahan perisian

Anda tidak boleh mensublisensikan, memberikan, atau memindahkan lesen atau perisian atau hak apa pun di bawah perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis daripada pemberi lesen terlebih dahulu. Sebarang percubaan untuk melisensikan, menyerahkan, atau memindahkan hak, tugas, atau kewajiban di bawah ini adalah tidak sah.

Kemas kini dan versi baru

Sekiranya kemas kini atau versi baru perisian dikembangkan, pemberi lesen boleh, mengikut budi bicaranya, membuat kemas kini dan versi baru tersedia untuk anda setelah membayar sebarang kos yang diperlukan. Sekiranya perisian dikemas kini dan disediakan untuk anda, anda boleh menggunakan kemas kini perisian sesuai dengan terma dan syarat perjanjian lesen ini.

Syarat dan penamatan

Perjanjian lesen ini berkuat kuasa semasa anda membuka pakej perisian, atau penggunaan awalnya jika dimuat turun, dan akan berlanjutan selama sepuluh (10) tahun kecuali jika ditamatkan lebih awal sesuai dengan syarat di sini. Anda boleh menamatkan perjanjian lesen ini pada bila-bila masa dengan menyahpasang perisian, diikuti dengan mengembalikan perisian dan semua salinannya serta mengekstraknya dari pemberi lesen.

Penggunaan berganda

Anda tidak boleh menggunakan perisian pada dua atau lebih komputer secara serentak. Untuk setiap komputer tempat anda memasang perisian, anda perlu membeli lesen yang berasingan. Lesen terikat pada komputer tempat perisian dipasang. Sekiranya anda memperoleh komputer baru, anda mesti menyahpasang perisian dari komputer sebelumnya sebelum menggunakan perisian pada komputer baru.

Penyewaan perisian

Anda dibenarkan menggunakan perisian pada sistem yang disewa kepada pelanggan anda sendiri. Walau bagaimanapun, ini tidak mengubah peraturan mengenai Penggunaan Berganda; untuk setiap komputer (yang disewa) tempat anda memasang perisian, anda perlu membeli lesen yang berasingan.

Pelbagai media

Anda mungkin menerima perisian dalam lebih daripada satu media penyimpanan. Anda hanya boleh menggunakan satu medium pada satu komputer. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, menghantar, memajak, menyewa, menjual, menyerahkan atau memindahkan medium lain kepada pengguna lain atau komputer lain.

Seperti

Program ini disediakan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Pemberi lesen tidak menjamin bahawa fungsi yang terdapat dalam perisian akan memenuhi keperluan anda atau bahawa operasi perisian tidak terganggu atau bebas ralat. Beberapa negara tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat, jadi pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk anda. Jaminan ini memberi anda hak undang-undang khusus, dan anda mungkin juga mempunyai hak lain yang berbeza dari satu negara ke negara.

Tiada penggunaan yang menyalahi undang-undang atau dilarang

Sebagai syarat penggunaan perisian anda, anda tidak akan menggunakan perisian tersebut untuk tujuan apa pun yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma, syarat, dan pemberitahuan ini. Anda tidak boleh menggunakan perisian dengan cara apa pun yang melanggar undang-undang yang berlaku.

Batasan tanggungjawab

Dalam keadaan apa pun, pemberi lesen tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, simpanan yang hilang, atau kerosakan khas, sampingan atau akibat lain yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perisian walaupun pemberi lesen atau peniaga sahnya mempunyai diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut, atau untuk tuntutan oleh pihak lain. Dalam apa jua keadaan, liabiliti kumulatif pemberi lesen kepada anda atau pihak ketiga yang lain untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada tuntutan, tuntutan, atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini tidak akan melebihi yuran lesen yang anda bayar kepada pemberi lesen untuk lesen dan penggunaan perisian ini.

Perjanjian

Perjanjian ini merangkumi keseluruhan pemahaman pihak-pihak yang berkaitan dengan lesen perisian, dan membatalkan dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya, lisan atau bertulis, antara pemberi lesen dan anda, dan dimaksudkan sebagai ungkapan akhir perjanjian. Ia tidak boleh diubah atau diubah kecuali dalam tulisan yang ditandatangani oleh pekerja perlesen perwakilan, dan secara khusus merujuk kepada perjanjian ini. Perjanjian ini akan diutamakan daripada dokumen lain yang mungkin bertentangan dengannya. Anda dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca terma dan syarat lesen program perisian ini, memahaminya, dan bersetuju untuk terikat oleh mereka.