نسخه را ارتقا دهید یا کاربران را به مجوز TSplus خود اضافه کنید

1. مجوز موجود شما
2. مجوز ارتقا یافته شما
3. مشخصات شما

مجوز TSplus فعلی شما چیست:

نسخه

تعداد کاربران

مجوز TSplus را می خواهید:

نسخه

تعداد کاربران

کد مجوز ارتقا 1 TSplus شما:

کد مجوز ارتقا your خود را وارد کنید: (*)

برای دریافت پرونده مجوز جدید ، ایمیل خود را وارد کنید:

(*) به روزرسانی سرور TSplus نیاز به کد مجوز ارتقا دارد که می توانید از سرور TSplus موجود خود دریافت کنید.
Download Trial را اجرا کنید و این برنامه تولید Upgrade License Code را اجرا کنید در سرور TSplus موجود خود.
این کد مجوز ارتقا شما را نشان می دهد.

اگر در مورد اطلاعات انتشار ، صدور مجوز یا هرگونه س salesال فروش دیگر از تیم فروش TSplus سالی دارید:
لطفا یک ایمیل به sales@tsplus.net