لیست قیمت

 • TSplus Enterprise + نماد کوچک TSplus Enterprise Plus
 • TSplus نماد کوچک Enterprise TSplus سازمانی
 • نماد کوچک TSplus Mobile Web وب همراه TSplus
 • TSplus Virtual Printer آیکون کوچک چاپگر Tsplus
 • TSplus آیکون کوچک سیستم سیستم TSplus
TSplus Enterprise + نماد کوچک  TSplusEnterprise Plus
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$720
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$850
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$1150
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1550
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$1900
TSplus نماد کوچک Enterprise  TSplusنسخه تجاری
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$220
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$350
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$650
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1050
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$1400
نماد کوچک TSplus Mobile Web   TSplusنسخه وب همراه
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$200
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$300
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$550
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1000
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$1300
TSplus Virtual Printer آیکون کوچک   TSplusنسخه چاپگر
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$120
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$200
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$350
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$720
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$1100
TSplus آیکون کوچک سیستم   TSplusنسخه سیستم
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$90
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$150
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$250
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$600
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$950
 • TSplus 2FA آیکون کوچک 2FA - احراز هویت 2 عامل
 • TSplus Advanced Security آیکون کوچک TSplus Advanced Security
 • TSplus Server Genius آیکون کوچک Server Genius
 • TSplus Virtual Printer آیکون کوچک Virtual Printer
TSplus 2FA آیکون کوچک   2FA - احراز هویت دو فاکتوریک لایه امنیتی اضافی اضافه کنید
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
2FA - احراز هویت دو فاکتور
$250
TSplus Advanced Security آیکون کوچک  TSplus Advanced Securityسرور RDS خود را ایمن کنید
مجوز دائمی
قیمت
مجوز TSplus Advanced Security - موارد ضروری امنیتی
$50
مجوز TSplus Advanced Security - محافظت نهایی
$250
TSplus Server Genius آیکون کوچک  Server Geniusسرورها و وب سایت های خود را کنترل کنید
مجوز دائمی در هر سرور
سرورها
وب سایت ها
قیمت
مجوز Server Genius - نسخه ضروری
1
1
$90
مجوز Server Genius - نسخه راه اندازی
5
5
$350
مجوز Server Genius - نسخه تجاری
10
10
$650
TSplus Virtual Printer آیکون کوچک  TSplus Virtual Printerچاپ از راه دور را تقویت کنید
مجوز دائمی
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$90
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$150
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$250
 • نماد کوچک را پشتیبانی و به روز کنید خدمات به روزرسانی و پشتیبانی
 • نماد کوچک TSplus را ارتقا دهید ارتقا
نماد کوچک را پشتیبانی و به روز کنید  خدمات به روزرسانی و پشتیبانیبه آخرین نسخه TSplus به روز شوید و راهنمایی دریافت کنید
مدت زمان
قیمت
به روزرسانی ها و خدمات پشتیبانی - 1 سال
21% از قیمت پروانه TSplus
به روزرسانی ها و خدمات پشتیبانی - 2 سال
18% از قیمت پروانه TSplus
به روزرسانی ها و خدمات پشتیبانی - 3 سال
15% از قیمت پروانه TSplus
نماد کوچک TSplus را ارتقا دهید   ارتقاکاربران را اضافه کرده و یا نسخه را به مجوز TSplus موجود تغییر دهید
شرح
قیمت
کاربران و / یا نسخه را از مجوز موجود TSplus ارتقا دهید
اختلاف قیمت + 10%