TSplus Remote Access

قیمت مجوزهای دائمی به ازای هر سرور به تعداد کاربران همزمان برای هر نسخه TSplus Remote Access
 • TSplus Enterprise + نماد کوچک TSplus Enterprise Plus
 • TSplus نماد کوچک Enterprise TSplus سازمانی
 • نماد کوچک TSplus Mobile Web وب همراه TSplus
 • TSplus Virtual Printer آیکون کوچک چاپگر Tsplus
 • TSplus آیکون کوچک سیستم سیستم TSplus
TSplus Enterprise + نماد کوچک  TSplusEnterprise Plus
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$720
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$850
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$1150
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1550
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$1900
TSplus نماد کوچک Enterprise  TSplusنسخه تجاری
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$220
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$350
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$650
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1050
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$1400
نماد کوچک TSplus Mobile Web   TSplusنسخه وب همراه
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$200
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$300
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$550
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1000
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$1300
TSplus Virtual Printer آیکون کوچک   TSplusنسخه چاپگر
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$120
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$200
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$350
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$720
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$1100
TSplus آیکون کوچک سیستم   TSplusنسخه سیستم
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$90
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$150
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$250
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$600
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$950

TSplus امنیت سایبری و ابزار همراه

همه مجوزها دائمی و برای هر سرور هستند.
 • TSplus 2FA آیکون کوچک 2FA - احراز هویت 2 عامل
 • TSplus Advanced Security آیکون کوچک TSplus Advanced Security
 • TSplus Server Genius آیکون کوچک Server Genius
 • TSplus Virtual Printer آیکون کوچک Virtual Printer
TSplus 2FA آیکون کوچک   2FA - احراز هویت دو فاکتوریک لایه امنیتی اضافی اضافه کنید
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
2FA - احراز هویت دو فاکتور
$250
TSplus Advanced Security آیکون کوچک  TSplus Advanced Securityسرور RDS خود را ایمن کنید
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus Advanced Security - موارد ضروری امنیتی
$50
مجوز TSplus Advanced Security - محافظت نهایی
$250
TSplus Server Genius آیکون کوچک  Server Geniusسرورها و وب سایت های خود را کنترل کنید
مجوز دائمی در هر سرور
سرورها
وب سایت ها
قیمت
مجوز Server Genius - نسخه ضروری
1
1
$90
مجوز Server Genius - نسخه راه اندازی
5
5
$350
مجوز Server Genius - نسخه تجاری
10
10
$650
TSplus Virtual Printer آیکون کوچک  TSplus Virtual Printerچاپ از راه دور را تقویت کنید
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$90
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$150
مجوز TSplus - تعداد نامحدودی از کاربران
$250

TSplus به روز رسانی و خدمات پشتیبانی

هر پروانه TSplus Remote Access که متعلق به شما است مشمول اشتراک آپدیت ها و خدمات پشتیبانی اختیاری است (اما توصیه می شود).
 • نماد کوچک را پشتیبانی و به روز کنید خدمات به روزرسانی و پشتیبانی
 • نماد کوچک TSplus را ارتقا دهید ارتقا
نماد کوچک را پشتیبانی و به روز کنید  خدمات به روزرسانی و پشتیبانیبه آخرین نسخه TSplus به روز شوید و راهنمایی دریافت کنید
مدت زمان
قیمت
به روزرسانی ها و خدمات پشتیبانی - 1 سال
21% از قیمت پروانه TSplus
به روزرسانی ها و خدمات پشتیبانی - 2 سال
18% از قیمت پروانه TSplus
به روزرسانی ها و خدمات پشتیبانی - 3 سال
15% از قیمت پروانه TSplus
نماد کوچک TSplus را ارتقا دهید   ارتقاکاربران را اضافه کرده و یا نسخه را به مجوز TSplus موجود تغییر دهید
شرح
قیمت
کاربران و / یا نسخه را از مجوز موجود TSplus ارتقا دهید
اختلاف قیمت + 10%

TSplus Remote Support و TSplus Remote Work

همه مجوزها دائمی و برای هر سرور هستند.
 • TSplus Remote Support آیکون کوچک TSplus Remote Support
 • TSplus Remote Work آیکون کوچک TSplus Remote Work
TSplus Remote Support آیکون کوچک TSplus Remote Supportبرای کمک از راه دور
مجوز دائمی
قیمت
حداکثر 5 نماینده
$250
حداکثر 10 نماینده
$500
حداکثر 15 نماینده
$750
حداکثر 20 نماینده
$1000
حداکثر 25 نماینده
$1250
TSplus Remote Work آیکون کوچک  TSplus Remote Workاز خانه به رایانه کار خود دسترسی پیدا کنید
مجوز دائمی در هر ایستگاه کاری
قیمت
مجوز دائمی در هر ایستگاه کاری شامل Gateway Broker و مجوز Web Portal است
$25
مجوزها را در Store خریداری کنید