Οροι χρήσης

Λογισμικό συμφωνίας άδειας χρήσης TSplus

Διαβάστε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό λήψης TSplus. Η χρήση του λογισμικού, εάν ληφθεί, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και κατανοείτε ότι θα είναι νομικά δεσμευτικοί για εσάς και το Terminal Service Plus. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή δεν θέλετε να είναι δεσμευτικοί για εσάς, θα πρέπει να διαγράψετε το ληφθέν λογισμικό από οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης στο οποίο είναι αποθηκευμένο.

Ιδιοκτησία

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Terminal Service Plus ("δικαιοπάροχος") είναι ο κάτοχος TSplus όλων των δικαιωμάτων, τίτλου και ενδιαφέροντος για το λογισμικό TSplus που έχει ληφθεί και τα προγράμματα υπολογιστών που περιέχονται σε αυτό σε μορφή αναγνώσιμου από τον υπολογιστή αντικειμένου, καθώς και του συνοδευτικού χρήστη τεκμηρίωση μαζί με όλα τα επόμενα αντίγραφά τους, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη μορφή με την οποία ενδέχεται να υπάρχουν (συλλογικά το "λογισμικό"). Το λογισμικό προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατάξεις διεθνούς συνθήκης, και αυτή η συμφωνία άδειας χρήσης δεν σας παρέχει κανένα ενδιαφέρον για το λογισμικό, το ψηφιακό περιεχόμενο ή οποιοδήποτε συνοδευτικό έντυπο υλικό, αλλά μόνο ένα περιορισμένο δικαίωμα χρήσης και περιορισμένη αναπαραγωγή που είναι με δυνατότητα ανάκλησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης.

Άδεια Χορήγηση άδειας

Ο Δικαιοπάροχος χορηγεί και αποδέχεστε μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας.

Remote Desktop / Απομακρυσμένη βοήθεια

Το λογισμικό περιέχει τεχνολογίες Remote Desktop (RDS) και απομακρυσμένης βοήθειας που επιτρέπουν την πρόσβαση του Λογισμικού ή των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στον διακομιστή TSplus (εφεξής "Συσκευή κεντρικού υπολογιστή") από άλλες συσκευές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Remote Desktop (RDS) του Λογισμικού για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Συσκευή κεντρικού υπολογιστή από οποιαδήποτε συσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσετε ξεχωριστή άδεια χρήσης λογισμικού για τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε απομακρυσμένη βοήθεια (ή άλλο λογισμικό που παρέχει παρόμοια λειτουργικότητα για παρόμοιο σκοπό), μπορείτε να μοιραστείτε μια περίοδο σύνδεσης με άλλους χρήστες χωρίς κανένα όριο στον αριθμό των συνδέσεων συσκευής και χωρίς να αποκτήσετε πρόσθετες άδειες για το λογισμικό. Για εφαρμογές Microsoft και εκτός της Microsoft, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης που συνοδεύει το ισχύον λογισμικό ή να επικοινωνήσετε με τον ισχύοντα χορηγό άδειας χρήσης για να προσδιορίσετε εάν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού με Remote Desktop (RDS) ή απομακρυσμένης βοήθειας χωρίς πρόσθετη άδεια.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ρητά από αυτήν τη συμφωνία άδειας χρήσης διατηρούνται από τον δικαιοπάροχο.

Διαδήλωση

Η έκδοση επίδειξης του λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς αξιολόγησης ή για μη εμπορική χρήση. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης, πρέπει να αγοράσετε άδεια χρήσης της κανονικής έκδοσης του λογισμικού TSplus.

Χωρίς αποσυναρμολόγηση

Είναι κατανοητό και συμφωνημένο ότι δεν θα αντιγράψετε το πρόγραμμα σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη από τον υπολογιστή ή έντυπη μορφή, εκτός από αρχειοθέτηση ή για εφεδρικούς σκοπούς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, ούτε θα αντιστρέψετε μηχανική, αποσυνθέστε, αποσυναρμολογήσετε, μεταφράσετε, συγχωνεύσετε σε άλλο πρόγραμμα υπολογιστή, αποκρύψτε ή αφαιρέστε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων του δικαιοπαρόχου ή τροποποιήστε με άλλο τρόπο το λογισμικό.

Μεταφορά λογισμικού

Δεν θα εκχωρήσετε εκ νέου άδεια χρήσης, εκχώρηση ή μεταφορά της άδειας ή του λογισμικού ή οποιουδήποτε δικαιώματος βάσει αυτής της συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του δικαιοπάροχου. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια εκχώρησης αδειών, εκχώρησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε από τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή τις υποχρεώσεις του παρόντος είναι άκυρη.

Ενημερώσεις και νέες εκδόσεις

Σε περίπτωση που αναπτυχθούν ενημερώσεις ή νέες εκδόσεις του λογισμικού, ο δικαιοπάροχος μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να θέσει τέτοιες ενημερώσεις και νέες εκδόσεις στη διάθεσή σας κατά την πληρωμή τυχόν απαιτούμενων χρεώσεων. Εάν το λογισμικό ενημερωθεί και διατεθεί σε εσάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενημέρωση λογισμικού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας άδειας χρήσης.

Όροι και καταγγελία

Αυτή η συμφωνία άδειας χρήσης ισχύει κατά το άνοιγμα του πακέτου λογισμικού ή την αρχική του χρήση, εάν ληφθεί, και θα συνεχιστεί για περίοδο δέκα (10) ετών, εκτός εάν τερματιστεί νωρίτερα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Μπορείτε να τερματίσετε αυτήν τη συμφωνία άδειας χρήσης ανά πάσα στιγμή απεγκαθιστώντας το λογισμικό, ακολουθούμενο από την επιστροφή του λογισμικού και όλων των αντιγράφων του και τα αποσπάσματα εκεί από τον δικαιοπάροχο.

Πολλαπλή χρήση

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το λογισμικό σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές. Για κάθε υπολογιστή στον οποίο εγκαθιστάτε το λογισμικό, πρέπει να αγοράσετε μια ξεχωριστή άδεια. Η άδεια χρήσης δεσμεύεται στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό. Σε περίπτωση που αποκτήσετε έναν νέο υπολογιστή, πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό από τον προηγούμενο υπολογιστή πριν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό στον νέο υπολογιστή.

Ενοικίαση λογισμικού

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό σε συστήματα που ενοικιάζονται στους δικούς σας πελάτες. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει τον κανόνα περί πολλαπλής χρήσης. για κάθε (νοικιασμένο) υπολογιστή στον οποίο εγκαθιστάτε το λογισμικό, πρέπει να αγοράσετε μια ξεχωριστή άδεια.

Πολλαπλά μέσα

Ενδέχεται να λάβετε το λογισμικό σε περισσότερα από ένα μέσα αποθήκευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα μέσο σε έναν μόνο υπολογιστή. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή, μετάδοση, μίσθωση, ενοικίαση, πώληση, εκχώρηση ή μεταφορά άλλου μέσου σε άλλο χρήστη ή άλλον υπολογιστή.

Οπως είναι

Το πρόγραμμα παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στο λογισμικό θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας ή ότι η λειτουργία του λογισμικού θα είναι χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Καμία παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Ως προϋπόθεση για τη χρήση του λογισμικού από εσάς, δεν θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομο ή απαγορεύεται από αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους.

Περιορισμοί ευθύνης

Σε καμία περίπτωση ο δικαιοπάροχος δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χαμένων κερδών, των χαμένων αποταμιεύσεων ή άλλων ειδικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού ακόμη και αν ο δικαιοπάροχος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του έχει ενημερώθηκε για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή για οποιαδήποτε αξίωση από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, η αθροιστική ευθύνη του δικαιοπαρόχου έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από οποιεσδήποτε αξιώσεις, αιτήματα ή ενέργειες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία, δεν θα υπερβαίνει το τέλος άδειας που πληρώσατε από εσάς στον δικαιοπάροχο για την άδεια και χρήση αυτού του λογισμικού.

Συμφωνία

Αυτή η συμφωνία αποτελεί την πλήρη κατανόηση των μερών που σχετίζονται με την άδεια χρήσης του λογισμικού και ανακαλεί και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του δικαιοπάροχου και εσάς και προορίζεται ως τελική έκφραση της συμφωνίας. Δεν τροποποιείται ούτε τροποποιείται παρά μόνο σε γραπτή υπογραφή από έναν εκπρόσωπο υπάλληλο του δικαιοπαρόχου, και αναφέρεται συγκεκριμένα στην παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία υπερισχύει όλων των άλλων εγγράφων που ενδέχεται να βρίσκονται σε διένεξη. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις άδειας χρήσης του λογισμικού, τους κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς.