Betingelser for brug

TSplus licensaftale software

Læs følgende vilkår og betingelser, før du bruger TSplus-downloadet software. Brug af softwaren betyder, at hvis du downloader det, accepterer du disse vilkår og betingelser og forstår, at de er juridisk bindende for dig og Terminal Service Plus. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser eller ikke ønsker, at de skal være bindende for dig, skal du slette den downloadede software fra ethvert lagringsmedie, som den er gemt på.

Ejendomsret

Du anerkender og accepterer, at Terminal Service Plus ("licensgiver") er TSplus-ejer af alle rettigheder, titel og interesse i og til den downloadede TSplus-software og computerprogrammerne deri indeholdt i maskinlæsbar objektkodeform samt den ledsagende bruger dokumentation sammen med alle efterfølgende kopier deraf, uanset hvilket medium eller hvilken form de kan findes (samlet "softwaren"). Softwaren er beskyttet af ophavsretslove og internationale traktatbestemmelser, og denne licensaftale giver dig ikke nogen interesse i eller til softwaren, digitalt indhold eller ledsagende trykte materialer, men kun en begrænset brugsret og begrænset reproduktion, som er kan tilbagekaldes i overensstemmelse med vilkårene i denne licensaftale.

Licens Tilladelse af licens

Licensgiver giver hermed, og du accepterer, en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale.

Remote Desktop / Fjernhjælp

Softwaren indeholder Remote Desktop (RDS) og Remote Assistance-teknologier, der gør det muligt at få adgang til softwaren eller applikationer installeret på TSplus-serveren (i det følgende benævnt en værtsenhed) fra andre enheder. Du kan bruge softwarens Remote Desktop (RDS) -funktion til at få adgang til værtsenheden fra en hvilken som helst enhed, forudsat at du erhverver en separat softwarelicens til den pågældende enhed. Når du bruger fjernhjælp (eller anden software, der leverer lignende funktionalitet til et lignende formål), kan du dele en session med andre brugere uden nogen begrænsning for antallet af enhedstilslutninger og uden at erhverve yderligere licenser til softwaren. For Microsoft- og ikke-Microsoft-applikationer skal du konsultere licensaftalen, der ledsager den gældende software, eller kontakte den relevante licensgiver for at afgøre, om brug af softwaren med Remote Desktop (RDS) eller fjernhjælp er tilladt uden en yderligere licens.

Forbehold om rettigheder

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i henhold til denne licensaftale, forbeholdes hermed af licensgiveren.

Demo

Demo-versionen af softwaren må kun bruges til evalueringsformål eller til ikke-kommerciel brug. I tilfælde af kommerciel brug er du forpligtet til at købe en licens til den normale version af TSplus software.

Ingen adskillelse

Det er forstået og aftalt, at du ikke skal kopiere programmet til nogen maskinlæsbar eller trykt form undtagen til arkivering eller til sikkerhedskopieringsformål i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, og du skal heller ikke reverse engineering, dekompilere, demontere, oversætte, fusionere til et andet computerprogram, tilsløre eller fjerne licensgiverens copyright-meddelelse eller på anden måde ændre softwaren.

Overførsel af software

Du må ikke underlicensiere, tildele eller overføre licensen eller softwaren eller nogen rettigheder i henhold til denne aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra licensgiveren. Ethvert forsøg på anden måde at underlicensiere, overdrage eller overføre nogen af rettighederne, pligterne eller forpligtelserne nedenfor er ugyldige.

Opdateringer og nye versioner

I tilfælde af at der udvikles opdateringer eller nye versioner af softwaren, kan licensgiveren efter eget skøn stille sådanne opdateringer og nye versioner til rådighed for dig mod betaling af de krævede gebyrer. Hvis softwaren opdateres og stilles til rådighed for dig, kan du bruge softwareopdateringen i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne licensaftale.

Vilkår og opsigelse

Denne licensaftale er effektiv, når du åbner softwarepakken, eller den første anvendelse, hvis den downloades, og skal fortsætte i en periode på ti (10) år, medmindre den opsiges tidligere i overensstemmelse med vilkårene heri. Du kan til enhver tid opsige denne licensaftale ved at afinstallere softwaren efterfulgt af at returnere softwaren og alle kopier deraf og uddrag der fra licensgiveren.

Flere anvendelser

Du må muligvis ikke bruge softwaren på to eller flere computere samtidigt. For hver computer, hvor du installerer softwaren, skal du købe en separat licens. Licensen er bundet til den computer, hvor softwaren er installeret. Hvis du skaffer dig en ny computer, skal du afinstallere softwaren fra den tidligere computer, før du bruger softwaren på den nye computer.

Udlejning af software

Du har tilladelse til at bruge softwaren på systemer, der lejes til dine egne kunder. Dette ændrer dog ikke reglen om flerbrug; for hver (lejet) computer, hvor du installerer softwaren, skal du købe en separat licens.

Flere medier

Du modtager muligvis softwaren i mere end et lagermedium. Du må kun bruge et medium på en enkelt computer. Du må ikke bruge, kopiere, transmittere, lease, leje, sælge, tildele eller på anden måde overføre det andet medium til en anden bruger eller en anden computer.

Som det er

Programmet leveres "som det er" uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Licensgiver garanterer ikke, at funktionerne i softwaren opfylder dine krav, eller at driften af softwaren er uafbrudt eller fejlfri. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående undtagelse gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra land til land.

Ingen ulovlig eller forbudt brug

Som en betingelse for din brug af softwaren bruger du ikke softwaren til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser og meddelelser. Du må ikke bruge softwaren på nogen måde, der er i strid med gældende love.

Ansvarsbegrænsninger

Under ingen omstændigheder vil licensgiveren være ansvarlig for skader, herunder men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, mistede besparelser eller andre særlige, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge softwaren, selvom licensgiveren eller den autoriserede forhandler har blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller for ethvert krav fra en anden part. Under alle omstændigheder overstiger licensgivernes kumulative ansvar over for dig eller enhver anden tredjepart for ethvert tab eller skader som følge af krav, krav eller handlinger, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, det licensgebyr, du betaler til licensgiveren for licensen. og brug af denne software.

Aftale

Denne aftale udgør parternes samlede forståelse af licensen til softwaren og tilbagekalder og erstatter alle tidligere aftaler, mundtlige eller skriftlige, mellem licensgiveren og dig og er beregnet som et endeligt udtryk for aftalen. Det skal ikke ændres eller ændres undtagen skriftligt underskrevet af en repræsentant medarbejder hos licensgiveren og specifikt henvisende til denne aftale. Denne aftale har forrang over andre dokumenter, der kan være i konflikt med denne. Du anerkender hermed, at du har læst disse softwareprograms licensbetingelser, forstå dem og accepterer at være bundet af dem.