Podmínky použití

Software TSplus s licenční smlouvou

Před použitím staženého softwaru TSplus si prosím přečtěte následující podmínky. Používání softwaru, pokud je stažen, znamená, že přijímáte tyto podmínky a chápete, že budou pro vás a Terminal Service Plus právně závazné. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte nebo si nepřejete, aby pro vás byly závazné, měli byste stažený software odstranit z jakéhokoli paměťového média, na kterém je uložen.

Vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Terminal Service Plus („poskytovatel licence“) je vlastníkem všech práv, titulů a zájmů ve vztahu ke staženému softwaru TSplus a v něm obsaženým počítačovým programům ve formě strojově čitelného objektového kódu, jakož i doprovodného uživatele dokumentace spolu se všemi následujícími kopiemi, bez ohledu na médium nebo formu, ve které mohou existovat (souhrnně „software“). Software je chráněn zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv a tato licenční smlouva vám nepřenáší žádný zájem o software, digitální obsah nebo jakékoli doprovodné tištěné materiály ani o software, digitální obsah nebo doprovodné tištěné materiály, ale pouze omezené právo na užívání a omezenou reprodukci odvolatelný v souladu s podmínkami této licenční smlouvy.

Licence Udělení licence

Poskytovatel licence tímto uděluje a přijímáte nevýhradní licenci k používání softwaru v souladu s podmínkami této smlouvy.

Remote Desktop / Vzdálená pomoc

Software obsahuje technologie Remote Desktop (RDS) a Remote Assistance, které umožňují vzdálený přístup k softwaru nebo aplikacím nainstalovaným na serveru TSplus (dále jen hostitelské zařízení) z jiných zařízení. K přístupu k hostitelskému zařízení z libovolného zařízení můžete použít funkci softwaru Remote Desktop (RDS), pokud pro toto zařízení získáte samostatnou softwarovou licenci. Pokud používáte Vzdálenou pomoc (nebo jiný software, který poskytuje podobné funkce pro podobné účely), můžete relaci sdílet s ostatními uživateli bez jakéhokoli omezení počtu připojení Zařízení a bez získání dalších licencí na Software. U aplikací společnosti Microsoft a jiných společností byste se měli poradit s licenční smlouvou doprovázející příslušný software nebo se obrátit na příslušného poskytovatele licence, abyste zjistili, zda je použití softwaru s Remote Desktop (RDS) nebo Vzdálená pomoc povoleno bez další licence.

Výhrada práv

Veškerá práva, která vám tato licenční smlouva výslovně neuděluje, si tímto vyhrazuje poskytovatel licence.

Ukázka

Demo verzi softwaru lze použít pouze pro účely vyhodnocení nebo pro nekomerční použití. V případě komerčního použití je nutné zakoupit licenci na běžnou verzi softwaru TSplus.

Bez demontáže

Rozumí se a souhlasí s tím, že nebudete kopírovat program do žádné strojově čitelné nebo tištěné formy s výjimkou archivace nebo pro účely zálohování v souladu s podmínkami této smlouvy, ani nebudete zpětně analyzovat, dekompilovat, demontovat, překládat, sloučit do jiný počítačový program, zakrýt nebo odstranit oznámení o autorských právech poskytovatele licence nebo jinak upravit software.

Přenos softwaru

Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence nesmíte sublicencovat, postoupit nebo převést licenci nebo software ani žádná práva podle této smlouvy. Jakýkoli jiný pokus o sublicencování, postoupení nebo převod jakýchkoli práv, povinností nebo povinností vyplývajících z této smlouvy je neplatný.

Aktualizace a nové verze

V případě vývoje aktualizací nebo nových verzí softwaru může poskytovatel licence podle svého uvážení tyto aktualizace a nové verze zpřístupnit po zaplacení požadovaných poplatků. Pokud je software aktualizován a zpřístupněn, můžete aktualizaci softwaru používat v souladu s podmínkami této licenční smlouvy.

Podmínky a ukončení

Tato licenční smlouva je platná po otevření softwarového balíčku nebo jeho počátečního použití, pokud je stažen, a bude platit po dobu deseti (10) let, pokud nebude ukončena dříve v souladu s podmínkami v tomto dokumentu. Tuto licenční smlouvu můžete kdykoli ukončit odinstalováním softwaru a následným vrácením softwaru a všech jeho kopií a výpisů od poskytovatele licence.

Vícenásobné použití

Software nesmíte používat současně na dvou nebo více počítačích. Pro každý počítač, na který instalujete software, musíte zakoupit samostatnou licenci. Licence je vázána na počítač, na kterém je software nainstalován. V případě, že si pořídíte nový počítač, musíte software před použitím v novém počítači odinstalovat z předchozího počítače.

Pronájem softwaru

Máte povoleno používat software v systémech pronajatých vašim vlastním zákazníkům. To však nemění pravidlo o vícenásobném použití; pro každý (pronajatý) počítač, na který instalujete software, musíte zakoupit samostatnou licenci.

Více médií

Software můžete obdržet na více než jednom paměťovém médiu. Na jednom počítači můžete používat pouze jedno médium. Druhé médium nesmíte používat, kopírovat, přenášet, pronajímat, pronajímat, prodávat, přiřazovat nebo jinak převádět na jiného uživatele nebo jiný počítač.

Jak je

Program je poskytován „tak, jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Poskytovatel licence nezaručuje, že funkce obsažené v softwaru splní vaše požadavky nebo že provoz softwaru bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Některé země neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se vás nemusí týkat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se v jednotlivých zemích liší.

Žádné nezákonné nebo zakázané použití

Podmínkou vašeho používání softwaru nebudete používat software k žádným účelům, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a upozorněními. Software nesmíte používat žádným způsobem, který by byl v rozporu s platnými zákony.

Omezení odpovědnosti

Poskytovatel licence v žádném případě nebude odpovědný za jakékoli škody, včetně, ale nejen, ušlých zisků, ušlých úspor nebo jiných zvláštních, náhodných nebo následných škod vyplývajících z použití nebo nemožnosti používat software, i když poskytovatel licence nebo jeho autorizovaný prodejce byli informováni o možnosti takových škod nebo o jakémkoli nároku jakékoli jiné strany. V každém případě kumulativní odpovědnost poskytovatele licence vůči vám nebo jakékoli jiné třetí straně za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z jakýchkoli nároků, požadavků nebo akcí vyplývajících z této smlouvy nebo souvisejících s touto dohodou nepřesáhne licenční poplatek, který zaplatíte poskytovateli licence za licenci a používání tohoto softwaru.

Dohoda

Tato smlouva představuje úplné porozumění stran vztahující se k licenci softwaru a ruší a nahrazuje všechny předchozí dohody, ústní nebo písemné, uzavřené mezi poskytovatelem licence a vámi, a je zamýšleno jako konečné vyjádření smlouvy. Nesmí být měněno nebo doplňováno, s výjimkou písemného podpisu podepsaného zástupcem zaměstnance poskytovatele licence, konkrétně s odkazem na tuto smlouvu. Tato dohoda má přednost před všemi ostatními dokumenty, které s ní mohou být v rozporu. Tímto potvrzujete, že jste si přečetli tyto licenční podmínky softwarového programu, rozumíte jim a souhlasíte s nimi být vázáni.