Условия за ползване

TSplus софтуер за лицензионно споразумение

Моля, прочетете следните условия и условия, преди да използвате изтегления софтуер TSplus. Използването на софтуера, ако е изтеглен, означава, че приемате тези условия и разбирате, че те ще бъдат правно обвързващи за вас и Terminal Service Plus. Ако не сте съгласни с тези условия или не искате те да бъдат обвързващи за вас, трябва да изтриете изтегления софтуер от всеки носител, на който той се съхранява.

Собственост

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Terminal Service Plus („лицензодател“) е собственик на TSplus на всички права, право на собственост и интерес към изтегления софтуер TSplus и компютърните програми, съдържащи се в него, под формата на машинно четим обектен код, както и придружаващия потребител документация заедно с всички последващи копия от нея, независимо от носителя или формата, в която те могат да съществуват (общо „софтуерът“). Софтуерът е защитен от законите за авторското право и разпоредбите на международните договори и това лицензионно споразумение не ви предоставя никакъв интерес към или към софтуера, цифровото съдържание или каквито и да било придружаващи печатни материали, а само ограничено право на използване и ограничено възпроизвеждане, което е оттегляне в съответствие с условията на това лицензионно споразумение.

Лиценз Предоставяне на лиценз

Лицензодателят предоставя, и вие приемате, изключителен лиценз за използване на софтуера в съответствие с условията на това споразумение.

Remote Desktop / Дистанционна помощ

Софтуерът съдържа Remote Desktop (RDS) и технологии за отдалечена помощ, които позволяват на Софтуера или приложенията, инсталирани на сървъра TSplus (наричан по-нататък хост устройство), да се осъществява отдалечен достъп от други устройства. Можете да използвате функцията Remote Desktop (RDS) на Софтуера за достъп до хост устройството от всяко устройство, при условие че сте получили отделен софтуерен лиценз за това устройство. Когато използвате отдалечена помощ (или друг софтуер, който предоставя подобна функционалност за подобна цел), можете да споделяте сесия с други потребители без ограничение на броя на връзките на устройства и без да придобивате допълнителни лицензи за софтуера. За приложения на Microsoft и други, които не са на Microsoft, трябва да се консултирате с лицензионното споразумение, придружаващо приложимия софтуер, или да се свържете с приложимия лицензодател, за да определите дали използването на софтуера с Remote Desktop (RDS) или отдалечена помощ е разрешено без допълнителен лиценз.

Запазване на права

Всички права, които не са ви изрично предоставени от настоящото лицензионно споразумение, са запазени от лицензодателя.

Демонстрация

Демо версията на софтуера може да се използва само за целите на оценката или за нетърговска употреба. В случай на търговска употреба трябва да закупите лиценз за нормалната версия на софтуера TSplus.

Без разглобяване

Разбрано е и е договорено, че нямате право да копирате програмата в която и да е машинно четима или отпечатана форма, с изключение на архивиране или за целите на архивиране в съответствие с условията на това споразумение, нито да правите обратно проектиране, декомпилиране, разглобяване, превод, сливане в друга компютърна програма, скрийте или премахнете известието за авторски права на лицензодателя или модифицирайте по друг начин софтуера.

Прехвърляне на софтуер

Нямате право да подлицензирате, да възлагате или прехвърляте лиценза или софтуера или каквито и да е права по това споразумение без предварителното писмено съгласие на лицензодателя. Всеки опит за подлицензиране, възлагане или прехвърляне на някое от правата, задълженията или задълженията по този договор е нищожен.

Актуализации и нови версии

В случай, че са разработени актуализации или нови версии на софтуера, лицензодателят може по свое усмотрение да ви предостави такива актуализации и нови версии след заплащане на необходимите такси. Ако софтуерът е актуализиран и ви е достъпен, можете да използвате актуализацията на софтуера в съответствие с условията на това лицензионно споразумение.

Условия и прекратяване

Това лицензионно споразумение влиза в сила при отварянето на софтуерния пакет или първоначалното му използване, ако е изтеглено, и ще продължи за период от десет (10) години, освен ако не бъде прекратено по-рано в съответствие с условията тук. Можете да прекратите настоящото лицензионно споразумение по всяко време, като деинсталирате софтуера, последвано от връщане на софтуера и всички негови копия и извлечения от лицензодателя.

Многократна употреба

Не можете да използвате софтуера на два или повече компютъра едновременно. За всеки компютър, на който инсталирате софтуера, трябва да закупите отделен лиценз. Лицензът е обвързан с компютъра, на който е инсталиран софтуерът. В случай, че придобиете нов компютър, трябва да деинсталирате софтуера от предишния компютър, преди да използвате софтуера на новия компютър.

Наем на софтуер

Имате право да използвате софтуера в системи, отдадени под наем на вашите собствени клиенти. Това обаче не променя правилото за многократна употреба; за всеки (нает) компютър, на който инсталирате софтуера, трябва да закупите отделен лиценз.

Множество носители

Можете да получите софтуера в повече от един носител. Можете да използвате само един носител на един единствен компютър. Не можете да използвате, копирате, предавате, давате под наем, наемате, продавате, възлагате или прехвърляте по друг начин другия носител на друг потребител или друг компютър.

Както е

Програмата се предоставя "такава, каквато е", без каквато и да било гаранция, изрична или подразбираща се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост и годност за определена цел. Лицензодателят не гарантира, че функциите, съдържащи се в софтуера, ще отговарят на вашите изисквания или че работата на софтуера ще бъде непрекъсната или без грешки. Някои държави не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключение може да не се отнася за вас. Тази гаранция ви дава конкретни законови права и може да имате и други права, които се различават в различните държави.

Без незаконна или забранена употреба

Като условие за вашето използване на софтуера, няма да използвате софтуера за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от тези условия, и известия. Не можете да използвате софтуера по никакъв начин, който представлява нарушение на приложимите закони.

Ограничения на отговорността

В никакъв случай лицензодателят няма да носи отговорност за каквито и да е щети, включително, но не само, пропуснати печалби, пропуснати спестявания или други специални, случайни или последващи щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на софтуера, дори ако лицензодателят или неговият упълномощен дилър има е бил уведомен за възможността за такива щети или за всякакви искове от друга страна. Във всеки случай кумулативната отговорност на лицензодателя към вас или на някоя друга трета страна за всякакви загуби или щети, произтичащи от искове, искания или действия, произтичащи от или свързани с това споразумение, не надвишава лицензионната такса, платена от вас на лицензодателя за лиценза и използването на този софтуер.

Споразумение

Това споразумение представлява цялостното разбиране на страните, свързано с лиценза на софтуера, и отменя и замества всички предишни споразумения, устни или писмени, между лицензодателя и вас и е предназначено като окончателен израз на споразумението. То не може да бъде модифицирано или изменяно, освен в писмена форма, подписана от представител на служител на лицензодателя и позовавайки се конкретно на това споразумение. Това споразумение има предимство пред всички други документи, които могат да са в конфликт с него. С това потвърждавате, че сте прочели тези условия за лицензиране на софтуерна програма, разбирате ги и се съгласявате да ги обвързвате.